Logo Pronto Elektro

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY ( dále jen SOD)

1 Úvodní ustanovení
A.1 Účel
Stanovit všeobecné obchodní a dodací podmínky stavebně-montážních dodávek.
Jsou-li v údajích SOD a v podkladech, o které se opírá vzájemné rozpory, platí údaje z podkladů v tomto pořadí:
a) SOD

b) Všeobecné obchodní podmínky


c) popisy jednotlivých prací v nabídce

d) výkresové podklady projektu

e) technická zpráva

(2) SOD nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a její obsah může být měněn pouze písemnou formou.

A.2 Související předpisy a řídicí dokumenty

Vyhl.č. 132/1998 Sb. Prováděcí vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon)

2 Provádění díla
(1) Zhotovitel provádí dílo na svůj náklad a riziko do doby předání díla objednateli.

(2) Zhotovitel provede dílo (práce a dodávky) dle objednatelem schválené projektové dokumentace, v souladu s obecnými právními předpisy a technickými požadavky na výstavbu (Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy), technickými normami, předpisy výrobců zabudovávaných prvků (kladení, ohyby a tahy kabelů, montáže koncovek a spojek, montáže rozvaděčů apod.) a bezpečnostními předpisy vztahujícími se k prováděnému dílu. Použije materiály a zařízení uvedené ve své nabídce a schválené objednatelem v rámci podmínek zadání zakázky a bude dodržovat platné normy.

(3) Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, vady materiálu a zařízení převzatých od objednatele, je povinen bez zbytečného odkladu na tyto vady objednatele upozornit.

(4) Objednatel má právo při respektování podmínek stanovených stavebním zákonem omezit či změnit rozsah díla s tím, že cena díla se upraví o vliv této změny. Změny rozsahu díla se sjednávají dodatkem ke SOD, ve kterém se uvádějí i další smluvní důsledky přijatých změn (např. vliv na lhůtu výstavby atd.).

(5) V případech, kdy při realizaci stavby bude předpokládaná doba trvání prací delší než 30 pracovních dnů a bude na staveništi současně pracovat více než 20 fyzických osob po dobu delší než jeden pracovní den, nebo celkový objem prací přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, určí objednatel koordinátora ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.

(6) Stavebně montážní práce, které nejsou předmětem SOD, avšak jsou nezbytné pro realizaci stavby, je povinen zhotovitel na vyžádání objednatele provést s výjimkou případů, kdy na takový druh prací není zhotovitel technicky vybaven.

(7) Zhotovitel bude dodržovat podmínky dokladů o přípustnosti stavby (jedná se zejména o stavební povolení, DIR, smlouvy s TSK a ostatními vlastníky a správci dotčených nemovitostí). Případné pokuty a majetkové sankce za nedodržení podmínek výše uvedených dokladů uhradí zhotovitel, pokud objednatele na nemožnost jejich dodržování při předání těchto rozhodnutí prokazatelně neupozornil.

(8) Objednatel předá staveniště zhotoviteli ve stavu umožňujícím zahájení prací v termínu
dohodnutém ve SOD. Při případném pozdějším předání staveniště proti SOD je možno formou dodatku k SOD sjednat nový termín dokončení stavby, ve kterém se přiměřeně zohlední pozdější zahájení prací (z důvodu nepředání staveniště). Předání a převzetí staveniště se provádí písemně zápisem do stavebního deníku.

(9) Zhotovitel od data převzetí staveniště do data předání díla zodpovídá za dodržování předpisů bezpečnosti práce (zákoník práce č. 262/2006 Sb., § 101), nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, předpisů o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru) na staveništi vůči svým pracovníkům i třetím osobám a předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dodržovat související předpisy, zejména vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a zajistit, aby při jeho činnosti nedošlo k ohrožení životního prostředí. Zhotovitel je povinen respektovat další potřebné normy. Zhotovitel je zároveň povinen viditelně označit staveniště tabulí, na které bude uvedeno jméno, název a adresa zhotovitele (odpovědný pracovník zhotovitele, jméno, telefon). Po předání-převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště vyklidit a vyčistit, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů. Zařízení staveniště si v celém rozsahu zajišťuje na své náklady zhotovitel.

(10) Zhotovitel odpovídá za škody na majetku třetích osob.

(11) Zhotovitel je povinen použít pro vedení záznamu stavby stavební deník. Deník bude veden dle Pokynů pro vedení stavebního deníku.

(12) Zhotovitel je povinen organizovat postup prací dodávek takovým způsobem, aby při provádění díla byly minimalizovány potřeby přerušení dodávek elektřiny zákazníkům.

(13) Zhotovitel není oprávněn při provádění díla nebo v souvislosti s ním jakkoli zasahovat do provozu stávajících rozvodných zařízení, která nejsou součástí díla. V případě, že provedení díla takové zásahy vyžaduje, zajistí je oprávnění pracovníci objednatele. To neplatí, má-li zhotovitel uzavřenu s objednatelem zvláštní smlouvu.

(14) V případech dohodnutých ve smlouvě a před záhozem kabelové trasy je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty (před záhozem kabelové trasy vyzve objednatele ke kontrole). Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, a to na svůj náklad.

3 Předání – převzetí díla

(1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným ukončením jeho předmětu v souladu s podmínkami smlouvy a jeho předáním objednateli v dohodnutém termínu.

(2) K předání a převzetí v souladu se stavebním zákonem, ČSN a navazujícími předpisy je zhotovitel povinen připravit a předat zápisy o výsledcích kontrol díla, jeho zkouškách, či jiného předepsaného způsobu ověření provozu. Zhotovitel je povinen na požádání prokázat objednateli původ prvků zabudovaných do díla.

(3) Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli v jednom vyhotovení dokumentaci skutečného provedení díla včetně originálů předepsaných dokladů.

(4) Objednatel převezme dílo za podmínky, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné vady a nedodělky či nedostatky bránící oproti projektu řádnému a bezpečnému užívání či provozu.

4 Lhůty

(1) Zhotovitel je povinen dílo ve sjednaných termínech započít, provádět a dokončit.

(2) Zhotovitel je v prodlení, jestliže neplní své smluvní závazky řádně a včas, a to až do doby poskytnutí řádného plnění nebo do doby, kdy zanikne jiným způsobem. Zhotovitel však není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele v plnění jeho smluvních závazků nebo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele.

(3) Objednatel je oprávněn při prodlení zhotovitele požadovat od něho smluvní pokutu, popř. náhradu škody a podle § 344 – § 351 Obchodního zákoníku od smlouvy odstoupit.

(4) Jestliže byly stranami sjednány dodatkem ke smlouvě nové lhůty, jsou pro posuzování prodlení závazné tyto nově sjednané lhůty, pokud není v dodatku ke smlouvě stanoveno jinak.

5 Přerušení provádění díla

(1) Pokud dojde z rozhodnutí veřejnoprávních orgánů dle stavebního zákona, či z důvodu na straně objednatele na jeho žádost k dočasnému či trvalému zastavení stavby, dohodnou smluvní strany dodatkem způsob zabezpečení stavby s tím, že původní lhůty přestávají běžet a budou dohodnuty nové.

(2) Pokud dojde z rozhodnutí veřejnoprávních orgánů k dočasnému či trvalému zastavení zpracovávání díla, dohodnou smluvní strany dodatkem další postup provádění díla s tím, že původní lhůty již nejsou závazné a budou dohodnuty nové.

(3) Pokud bude zřejmé, že zhotovitel nedodrží termín dokončení a předání díla, bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od SOD odstoupit a zadat provedení nebo dokončení díla, popřípadě jeho části jinému subjektu. V tom případě uhradí objednatel zhotoviteli jen hodnotu těch prací na díle, které bude možno prokazatelně dále použít. Výše těchto nákladů bude písemnou formou dohodnuta. Vznikne-li tímto odstoupením od SOD objednateli škoda, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s touto škodou spojené a to do 15 dnů po obdržení vyúčtování.

6 Vlastnická práva a nebezpečí škod

(1) Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese na něm nebezpečí škody až do okamžiku jeho předání objednateli. Vlastnictví k dokončenému dílu přejde dnem úspěšného předání převzetí díla od zhotovitele k objednateli. Pokud byly zhotoviteli na základě SOD poskytnuty zálohy, nabývá objednatel vlastnické právo k prováděnému dílu postupně po zabudování jednotlivých zařízení a materiálů, provedením stavebních, montážních a technologických prací. Za případné škody na těchto zabudovaných zařízeních a materiálech zodpovídá zhotovitel až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku.

(2) Za věci převzaté od objednatele do opatrování za účelem jejich zapracování do stavebního díla odpovídá zhotovitel jako opatrovatel. Zhotovitel nese veškerá rizika ztráty nebo poškození objednatelem mu předaných věcí.

(3) Po skončení díla nebo po zániku závazku dílo provést je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu vrátit objednateli věci od něho převzaté, které nebyly do stavebního díla zabudovány.

7 Škody a jejich náhrada

Smluvní strana, která poruší své povinnosti vyplývající ze SOD je povinna uhradit škodu tím způsobenou straně druhé, pokud neprokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími její odpovědnost.

8 Platební podmínky

(1) Po předání a převzetí celého díla vystaví zhotovitel fakturu – daňový doklad dle § 26 s náležitostmi dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den protokolárního převzetí díla objednatelem. V konečné faktuře musí být provedeno vyúčtování celkové ceny s odečtením již zdaněné zálohy, a vyúčtován vzniklý rozdíl.

(2) Zálohy budou zhotoviteli zaplaceny na základě zhotovitelem zaslaného zálohové faktury.

(3) Na fakturách bude dále uvedeno číslo smlouvy, název dle SOD a lhůta splatnosti, která činí 21 dnů od doručení objednateli.

(4) Na základě přijaté zálohy bude vystaven zhotovitelem daňový doklad dle § 26 s náležitostmi dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. Jako datum zdanitelného plnění je u platby zálohy uveden den přijetí platby zhotovitelem.

(5) Objednatel není v prodlení se zaplacením zálohového listu nebo faktury-daňového dokladu, pokud nejpozději v poslední den jejich splatnosti dal příkaz svému peněžnímu ústavu k jejich proplacení.

(6) V případě, že faktury – daňové doklady (zálohové listy) nebudou mít náležitosti dle této kapitoly odst. 1 a 3 těchto podmínek, je objednatel oprávněn zaslat tyto doklady zpět zhotoviteli k doplnění. Oprávněným vrácením faktury - daň.dokladu (zálohového listu) přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury – daň.dokladu (zálohového listu) objednateli.

(7) Po dokončení díla zhotovitel vystaví soupis zabudovaného materiálu, který obdržel od objednatele pro realizaci stavby. Před vlastní úhradou díla (konečné faktury) objednatel provede kontrolu a porovnání tohoto soupisu s fakturami příslušné stavby a se schválenou projektovou dokumentací. V případě, že je v souladu množství vydaného a zabudovaného materiálu, uhradí objednatel zhotoviteli konečnou fakturu za provedení díla. V případě, že množství vydaného materiálu je větší než množství zabudovaného materiálu, bude objednatel požadovat po zhotoviteli navrácení zbylého do skladu a konečnou fakturu uhradí zhotoviteli až poté, co obdrží ze skladu fakturu na vrácený materiál.

(8) Po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla bude z konečné faktury zhotovitele zadrženo objednatelem 10 % z ceny do doby předání kolaudačního souhlasu, popř. prokázání oprávněného užívání dokončené stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v jeho platném znění a 30 % z ceny do doby předání geometrických plánů na věcná břemena. V případě, že geometrický plán byl prokazatelně doručen ke schválení příslušnému katastrálnímu úřadu, zádržné nebude uplatňováno.

9 Odstoupení od smlouvy

(1) Podstatným porušením smluvních povinností zakládajícím právo objednatele odstoupit od smlouvy jsou případy uvedené ve SOD, porušení povinností dle kapitoly 3 odst.2. těchto podmínek a prodlení zhotovitele s prováděním díla delší než 30 dnů. Toto odstoupení od smlouvy musí objednatel oznámit zhotoviteli neprodleně poté, co se dozvěděl o podstatném porušení smlouvy.

(2) Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, nezaniká však nárok na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody.

Copyright © Pronto Elektro Praha s.r.o. 2012 | Všechna práva vyhrazena | XHTML 1.1 | CSS | Developed by Web-co: webové studio