Logo Pronto Elektro
Posuzovaný objekt Subsystém Identifikace nebezpečí Vyhodnocení závažnosti rizika Bezpečnostní opatření Poznámka
P N H R
 
PEP zednické a bourací práce / Zednické práce / Bourací a rekonstrukční práce Bourání a rekonstrukce * pád a zřícení bouraného zdiva nebo konstrukčních částí objektů na pracovníky;
2 3 1 6 * průzkum bouraného nebo rekonstruovaného objektu, stanovení technologického postupu;
* při bourání a rekonstrukčních pracích postupovat podle projektu a technologického (pracovního) postupu a průběžně zajišťovat stabilitu a pevnost narušovaného a zatěžovaného zdiva, (resp. jeho části ohrožené bouráním), pilířů, stropů a podpěrných a nosných konstrukcí, vyloučit uvolňování a zeslabení nosných zdí a pilířů;
* rekonstrukce a bourání při kterém dochází ke změně konstrukční bezpečnosti objektu a při strojním bourání práce provádět pod stálým dozorem odpovědného pracovníka;
* před bouráním příček a zdí pod vodorovnými konstrukcemi ověřit, zda nemají nosnou funkci;
 
PEP zednické a bourací práce / Zednické práce / Bourací a rekonstrukční práce Bourání a rekonstrukce * neřízené, nekontrolovatelné, předčasné a náhlé zřízení konstrukce;
1 4 1 4 * průzkum bouraného nebo rekonstruovaného objektu, stanovení technologického postupu;
* při bourání a rekonstrukčních pracích postupovat podle projektu a technologického (pracovního) postupu a průběžně zajišťovat stabilitu a pevnost narušovaného a zatěžovaného zdiva, (resp. jeho části ohrožené bouráním), pilířů, stropů a podpěrných a nosných konstrukcí, vyloučit uvolňování a zeslabení nosných zdí a pilířů;
* rekonstrukce a bourání při kterém dochází ke změně konstrukční bezpečnosti objektu a při strojním bourání práce provádět pod stálým dozorem odpovědného pracovníka;
* před bouráním příček a zdí pod vodorovnými konstrukcemi ověřit, zda nemají nosnou funkci;
 
PEP zednické a bourací práce / Zednické práce / Bourací a rekonstrukční práce Bourání a rekonstrukce * zřícení části objektu nebo konstrukce po narušení nebo vybourání nosné zdi, pilíře nebo jiné nosné nebo podpěrné konstrukce (po ztrátě stability a nosnosti nosné konstrukce);
* rizika spojená se strukturální integritou v případě demontáží, bourání většího rozsahu nebo demolic;
2 4 1 8 * průzkum bouraného nebo rekonstruovaného objektu, stanovení technologického postupu;
* při bourání a rekonstrukčních pracích postupovat podle projektu a technologického (pracovního) postupu a průběžně zajišťovat stabilitu a pevnost narušovaného a zatěžovaného zdiva, (resp. jeho části ohrožené bouráním), pilířů, stropů a podpěrných a nosných konstrukcí, vyloučit uvolňování a zeslabení nosných zdí a pilířů;
* rekonstrukce a bourání při kterém dochází ke změně konstrukční bezpečnosti objektu a při strojním bourání práce provádět pod stálým dozorem odpovědného pracovníka;
* před bouráním příček a zdí pod vodorovnými konstrukcemi ověřit, zda nemají nosnou funkci;
 
PEP zednické a bourací práce / Zednické práce / Bourací a rekonstrukční práce Bourání a rekonstrukce * pád materiálu nebo části konstrukce na osobu;
2 3 1 6 * vymezení prostoru ohroženého bouráním (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu apod.);
* určení a zajištění vstupu, výstupu, sestupu a vjezdu do bouraného objektu, udržování komunikací;
* zajistit ohrožený prostor, ve kterém se bourací práce provádí, zejména prostor pod místy práce ohrožený bouráním;
* dodržení stanoveného pracovního nebo technologického postupu;
* při ručním bourání svislých konstrukcí odstranit konstrukční prvky jen tehdy nejsou-li zatíženy;
* ruční bourání nosných konstrukcí provádět vertikálním směrem shora dolů;
* dodržovat správný postup při ručním bourání svislých zdí a to odbourávání zdiva po menších vrstvách shora dolů;
* řezání ocelových konstrukcí správným způsobem dle pracovního nebo technologického postupu tak, aby nedošlo k pádu oddělené konstrukce nebo prvku na pracovníka;
 
PEP zednické a bourací práce / Zednické práce / Bourací a rekonstrukční práce Bourání a rekonstrukce * zasažení pracovníka nebo i cizí osoby pádem materiálu z výšky (nebezpečné je zejména zranění hlavy);
2 4 1 8 * vyloučení nebo omezení práce nad sebou;
* opatření proti pádu materiálu z výšky, ohrazení prostoru pod místy práce ve výšce;
* používání ochranné přilby proti zranění hlavy;
 
PEP zednické a bourací práce / Zednické práce / Bourací a rekonstrukční práce Bourání a rekonstrukce * propadnutí pracovníka podlahou, stropem, střechou a jinými narušenými částmi starých a poškozených objektů;
2 3 1 6 * vyloučit vstup pracovníků na neúnosnou podlahu, strop, střechu a jinou konstrukci;
* podle potřeby zřídit a používat pomocné pracovní podlahy (dle potřeby provést vyztužení a podepření) a lešení v kombinaci s prostředky osobního zajištění apod. při práci a pohybu pracovníků po těchto neúnosných konstrukcích a pochůzných plochách;
* materiál z bourané části objektu odstraňovat tak, aby nedošlo k přetížení podlah nebo stropů vybouraným materiálem;
* průběžně zajišťovat včasný úklid vybouraného materiálu;
 
PEP zednické a bourací práce / Zednické práce / Bourací a rekonstrukční práce Bourání a rekonstrukce * pád pracovníků z výšky z volného nezajištěného okraje bouraného objektu a nezajištěnými otvory v podlahách při ručním bourání a manipulaci s materiálem;
2 3 1 6 * zajištění volných okrajů bouraného objektu ochrannou konstrukcí popř. použití osobního zajištění zejména při ručním bourání střech, obvodových zdí, stropů apod.;
 
PEP zednické a bourací práce / Zednické práce / Bourací a rekonstrukční práce Bourání a rekonstrukce * propíchnutí, pořezání chodidla např. hřebíky a jinými ostrohrannými částmi, pořezání sklem a pod.;
2 2 1 4 * včasné odstraňování vybouraných částí s ostrými hranami, používání OOOP (pracovní obuv s pevnou podrážkou);
 
PEP zednické a bourací práce / Zednické práce / Bourací a rekonstrukční práce Bourání a rekonstrukce * prašnost;
3 2 1 6 * provedení opatření zabraňujícího nadměrnému prášení (např. skrápění vodní mlhou, vybouraný materiál a suť spouštět uzavřeným shozem až do místa uložení);
* používání OOPP (ochranných masek - respirátorů);


 
 
PEP zednické a bourací práce / Zednické práce Zděné konstrukce zdění * pád zdícího materiálu (cihly, cihelné bloky, tvárnice apod.), překladu apod. na nohu, zasažení hlavy;
3 3 1 9 * správné uchopení břemene, stabilní postavení při práci;
* dodržování zákazu házení cihlami apod.;
* bezpečné ukládání materiálů, ukládat jej jen do stabilní polohy, nikoliv na volném okraji zdí a podlahy lešení, kde hrozí nebezpečí pádu;
* zajištění dostatečného pracovního prostoru při zdění, na podlaze lešení;
* zajištění bezpečného zvyšování místa práce tak, aby nebylo nutno provádět zdění ani jiné práce s rukama nad hlavou popř. v jiných nefyziologických polohách;
 
PEP zednické a bourací práce / Zednické práce Zděné konstrukce zdění * převržení nestabilně uložených předmětů (zárubní, oken, překladů, betonových výrobků, zařizovacích předmětů a panelů);
2 4 1 8 * správné uchopení břemene, stabilní postavení při práci,
* dodržování zákazu házení cihlami apod.;
* bezpečné ukládání materiálů; ukládat jej jen do stabilní polohy, nikoliv na volném okraji zdí a podlahy lešení, kde hrozí nebezpečí pádu;
* zajištění dostatečného pracovního prostoru při zdění, na podlaze lešení;
* zajištění bezpečného zvyšování místa práce tak, aby nebylo nutno provádět zdění ani jiné práce s rukama nad hlavou popř. v jiných nefyziologických polohách;

 
PEP zednické a bourací práce / Zednické práce Zděné konstrukce zdění * pád osazovaných překladů, přiražení prstů zedníka při manipulaci se zdícím materiálem a při zdění;
3 2 1 6 * správné uchopení břemene, stabilní postavení při práci,
* dodržování zákazu házení cihlami apod.;
* bezpečné ukládání materiálů; ukládat jej jen do stabilní polohy, nikoliv na volné okraj zdí a podlahy lešení, kde hrozí nebezpečí pádu;
* zajištění dostatečného pracovního prostoru při zdění, na podlaze lešení;
* zajištění bezpečného zvyšování místa práce tak, aby nebylo nutno provádět zdění ani jiné práce s rukama nad hlavou popř. v jiných nefyziologických polohách;
 
PEP zednické a bourací práce / Zednické práce Zděné konstrukce zdění * zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení a ztráty stability, případně tuhosti, opěrných a izolačních zdí - přizdívek, komínového zdiva, pilířů, štítových i jiných zdí, příček a jiných zděných konstrukcí;
* pád zdiva na pracovníka;

2 3 1 6 * stanovení a dodržování technologických resp. pracovních postupů;
* při zdění komínů, pilířů a podobných konstrukcí, vyzdívání po částech, až když nově vyzděné zdivo vykazuje dostatečnou pevnost;
* nezatěžování zdiva izolačních přizdívek zeminou;
* vyzdívání provádět odborně (správná vazba cihel, bloků a tvárnic) zajištění stability, pevnosti a tuhosti vyzdívaných konstrukcí;
* zakotvování příček do zdiva;
* použití vhodného materiálu pro zdění (cihly, malty, přísady);
* vysekávání drážek do příček a pilířů jen za dodržení podmínek stanovených v projektu;
* případné zeslabování zděných nosných konstrukcí (pilířů) předem projednávat a odsouhlasit statikem;
* správný postup při vyzdívání a zatěžování cihelných přizdívek ve výkopech (nenahrazovat jimi bednění);
 
PEP zednické a bourací práce / Zednické práce Zděné konstrukce zdění * pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob;
2 3 1 6 * postupovat podle projektu;
* respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů);
 
PEP zednické a bourací práce / Zednické práce Zděné konstrukce - zdění * propadnutí osob při zhotovování stropů z tenkostěnných keramických materiálů a jiných nedostatečně únosných konstrukcí stropu;
2 3 1 6 * nezatěžování neúnosných stropních prvků a nedokončených stropů, vytvoření únosné pomocné pracovní podlahy;
 
PEP zednické a bourací práce / Zednické práce Zděné konstrukce zdění * zasažení očí, poleptání pracovníka vápnem a to především odstříknutím vápna při jeho hašení a manipulaci resp. odstřik vápenné malty z míchačky při výrobě malty, při manipulaci a dopravě malty (nejnebezpečnější je zasažení očí, kdy může dojít k trvalému poškození oka popř. i ke ztrátě zraku v důsledku poleptání oční rohovky;
* při kontaktu vápna a vápenného prachu se sliznicemi a pokožkou může dojít k těžkému poleptání postiženého místa);
3 4 1 12 * správný postup při hašení vápna a při přípravě vápenného mléka (dodržování zákazu hašení v úzkých a hlubokých nádobách);
* správné a bezpečné zacházení s maltou a vápnem, při výrobě malty v míchačce a její další manipulaci i zpracování (pokud možno tak, aby bylo minimalizováno nebezpečí vystříknutí malty, vápenného mléka);
* používání OOPP k ochraně zraku (při zacházení s vápnem vždy);
 
PEP zednické a bourací práce / Zednické práce Úpravy povrchů stěn a stropů * zasažení očí pracovníka (zedníka) vystříknutím vápenného mléka a řídké malty při omítání a bílení stěn a stropů;
4 2 1 8 * správné a bezpečné zacházení s maltou a vápnem (pokud možno tak, aby bylo minimalizováno nebezpečí vystříknutí malty, vápenného mléka);
* používání OOPP k ochraně zraku
 
PEP zednické a bourací práce / Zednické práce Úpravy povrchů stěn a stropů * pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic;
2 1 1 2 * správné pracovní postupy;
* používání OOPP (rukavice);
 
PEP zednické a bourací práce / Zednické práce Úpravy povrchů stěn a stropů * práce v nefyziologických polohách, v kleče, poškození zdraví - pohybového aparátu;
* práce v nepřirozené poloze těla nebo jeho částí, vynucené polohy;
2 3 1 6 * zdravotní způsobilost, pracovnělékařská péče, preventivní prohlídky;
* bezpečnostní přestávky v teplém prostředí;
* používání OOPP k ochraně kolen;
 
PEP zednické a bourací práce / Zednické práce Polyuretany * nebezpečné vlastnosti polyuretanů způsobují jejich tvrdidla tvořená izokyanáty (tvrdidla jsou plně polymerována, ale přesto obsahují určité množství volného izokyanátu, jehož výpary způsobují podráždění dutiny ústní, nosní sliznice, hltanu a hrtanu, způsobují kašel, žaludeční obtíže, dýchací obtíže a průduškové astma; dále dráždí pokožku a oční sliznici);
* ve zvýšených koncentracích způsobuje izokyanát slzení a záněty spojivek;
* ve stavebnictví se používají jako lité podlahové povlaky, izolační prostředky, plnící a těsnící hmoty, základní hmoty pro další úpravy a jako lepidla;
2 2 1 4 * zabránění přímého kontaktu s látkou;
* používání vhodných OOPP;
* izokyanátové astma je vždy spojeno se změnou zaměstnání, neboť každé další sebemenší podráždění způsobuje stále větší obtíže;

 
Vysvětlivky: P - Pravděpodobnost vzniku a existence rizika
 1. Nahodilá
 2. Nepravděpodobná
 3. Pravděpodobná
 4. Velmi pravděpodobná
 5. Trvalá
N - Pravděpodobnost následků - závažnost
 1. Poranění bez pracovní neschopnosti
 2. Absenční úraz (s pracovní neschopností)
 3. Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci
 4. Těžký úraz a úraz s trvalými následky
 5. Smrtelný úraz
H - Názor hodnotitelů
 1. Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
 2. Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení
 3. Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
 4. Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
 5. Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí
R - Míra rizika
 • 0 - 3: Bezvýznamné riziko
 • 4 - 10: Akceptovatelné riziko
 • 11 - 50: Mírné riziko
 • 51 - 100: Nežádoucí riziko
 • 101 - 125: Nepřijatelné riziko
Copyright © Pronto Elektro Praha s.r.o. 2012 | Všechna práva vyhrazena | XHTML 1.1 | CSS | Developed by Web-co: webové studio