Logo Pronto Elektro
Posuzovaný objekt Subsystém Identifikace nebezpečí Vyhodnocení závažnosti rizika Bezpečnostní opatření Poznámka
P N H R
 
PEP staveniště / Staveniště Staveniště, pracoviště , podlahy a komunikace - pohyb osob * pád, naražení různých částí těla po pádu v prostorách staveniště;
* podvrtnutí nohy při chůzi osob po staveništních komunikacích a podlahách, pracovních schůdcích, prozatímních schodištích, rampách, vyrovnávacích můstcích, lávkách, podlahách lešení, plošinách a jiných pomocných pracovních podlahách;
4 3 1 12 * bezpečný stav povrchu podlah uvnitř stavěných objektů, zejména vstupů do objektů, frekventovaných chodeb a vnitřních komunikací;
* udržování, čištění a úklid podlah, pochůzných ploch a komunikací;
* udržování komunikací a průchodů volně průchodných a volných, bez překážek a bez zastavování stavebním materiálem, provozním zařízením apod.;
* vedení pohyblivých přívodu a el. kabelů mimo komunikace;
* včasné odstraňování komunikačních překážek;
* používání OOPP (vhodná pracovní obuv);
* zajištění dostatečného el.osvětlení v noci, za snížené viditelnosti (v suterénních prostorách, sklepech, místnostech bez oken a denního osvětlení, v kanálech apod.);
 
PEP staveniště / Staveniště Staveniště, pracoviště , podlahy a komunikace - pohyb osob * zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení o různé překážky a vystupující prvky v prostorách stavby;
3 2 1 6 * odstranění komunikačních překážek o které lze zakopnout - šroubů, vík a zvýšených poklopů nad úroveň podlahy, hadic, kabelů (např. ve vstupních prostorách, na chodbách apod.);
 
PEP staveniště / Staveniště Staveniště, pracoviště , podlahy a komunikace - pohyb osob * uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích a na venkovních staveništních prostorách; 4 3 1 12 * vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků ;
* jejich čistění a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí;
* v zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp;
 
PEP staveniště / Staveniště Staveniště, pracoviště , podlahy a komunikace - pohyb osob * propíchnutí chodidla hřebíky a prořezání podrážky obuvi jinými ostrohrannými částmi;
2 2 1 4 * včasný úklid a odstranění materiálu s ostrohrannými částmi (části bednění, vybouraný materiál s hřebíky apod.);
* používání OOPP (pracovní obuv s pevnou podrážkou);
 
PEP staveniště / Staveniště Staveniště, pracoviště , podlahy a komunikace - pohyb osob * pád do hloubky (do výkopů, prohlubní, uklouznutí při chůzi po svazích apod.);
2 3 1 6 * opatření volných okrajů výkopů, přechodových lávek, a můstků zábradlím příp. nápadnou překážkou;
* používání OOPP (pracovní obuv s protiskluznou úpravou);
* zvýšená opatrnost a soustředěnost zejména v zimě a za deště;
* zřízení pomocných stupňů pro nutnou chůzi po svahu;
* volba vhodné trasy při chůzi po svahu, připustit chůzi jen při dodrž. max. přípustného sklonu svahu, násypu;

 
PEP staveniště / Staveniště Nebezpečné otvory a jámy * pády osob do prohlubní, šachet, kanálů, otvorů, jam;
* propadnutí nedostatečně pevnými a únosnými poklopy a přikrytím otvorů;
* propadnutí neúnosnými prvky a konstrukcemi umístěnými na pochůzných plochách staveniště;
2 3 1 6 * zabezpečení nebezpečných prohlubní, otvorů apod.(o velikosti více než 25 cm) dostatečně únosnými poklopy, přikrytím, nápadnou překážkou nebo pevným zábradlím;
* poklopy zajištěné proti horizontálnímu posunutí;
 
PEP staveniště / Staveniště Vstupy, schodište, rampy, výstupové žebříky - pohyb osob po stavbě * pády pracovníků při vstupu do objektu, při vystupování (méně při sestupování), ze schodů a žebříků;
* uklouznuti při výstupu a sestupu po rampách;
3 3 1 9 * zřízení bezpečných vstupů do stavebních objektů o šířce min. 75 cm, opatřených oboustranným zábradlím při výšce nad 1,5 m na terénem;
* přednostní zřizování trvalých schodišť tak, aby je bylo možno požívat již v průběhu provádění stavby, případně prozatímních dřevěných schodišť, omezení používání žebříků k výstupům do pater objektu;
* rovný a nepoškozený povrch podest a schodišťových stupňů;
* udržování volného prostoru zajišťujícího bezpečný průchod po schodech, rampě;
* vybavení šikmé rampy protiskluzovými lištami, zarážkami a podobnými prvky a to při sklonu rampy 1 : 3 ve vzdálenosti 45 cm od sebe, při sklonu 1 : 4 - 50 cm a při sklonu 1 : 5 - 55 cm od sebe;
* přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodech, resp. příčlí při výstupu po žebříku;

 
PEP staveniště / Staveniště Vstupy, schodište, rampy, výstupové žebříky - pohyb osob po stavbě * šikmé našlápnutí na hranu schodišťového stupně;
* uklouznutí;
2 3 1 6 * udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezních podmínkách za mokra, námrazy, vlivem znečistěné obuvi;
* vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky;
* používání protiskluzové, nepoškozené obuvi;
* očistění obuvi před výstupem na žebřík;

 
PEP staveniště / Staveniště Výstupy a sestupy * pád pracovníka při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce;
2 3 1 6 * k místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy a pod.);
 
PEP staveniště / Staveniště Působení povětrnostních a přírodních vlivů * prochladnutí pracovníka v zimním období při práci na venkovních nechráněných prostranstvích;
2 2 1 4 * poskytnutí OOPP proti chladu a dešti (vlhkosti);
* podávání teplých nápojů;
* přestávky v práci v teplé místnosti;
 
PEP staveniště / Staveniště Působení povětrnostních a přírodních vlivů * přehřátí, úpal v letním období;
2 2 1 4 * poskytování chladných nápojů;
* přestávky v práci;
* používání OOPP (přikrývky hlavy);
 
PEP staveniště / Staveniště Působení povětrnostních a přírodních vlivů * oslnění;
* zánět spojivek;
1 2 1 2 * použití slunečních brýlí, zástěn apod.;
 
PEP staveniště / Staveniště Břemena a předměty - pád z výšky * pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka s ohrožením a zraněním hlavy (cihla, úlomek z materiálu přepravovaného jeřábem a jiným strojem);
* pád úmyslně shazovaného materiálu a jednotlivých předmětů z výšky;
* nahodilý pád materiálu z volného okraje podlahy stavby, pomocné stavební konstrukce;
2 3 1 6 * bezpečné ukládání materiálu na podlahách mimo okraj;
* materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně skladovat ve výškách tak, aby byly po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem;
* zajišťování volných okrajů pomocných podlah, včetně lešení, zarážkou při podlaze, popř. obedněním, sítí, plachtou apod. proti pádu materiálu;
* zřízení záchytných stříšek nad vstupem do objektů;
* vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce, vyloučení práce nad sebou a přístupu osob pod místa práce ve výškách;
* na stavbách používat ochranné přilby;

 
Vysvětlivky: P - Pravděpodobnost vzniku a existence rizika
 1. Nahodilá
 2. Nepravděpodobná
 3. Pravděpodobná
 4. Velmi pravděpodobná
 5. Trvalá
N - Pravděpodobnost následků - závažnost
 1. Poranění bez pracovní neschopnosti
 2. Absenční úraz (s pracovní neschopností)
 3. Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci
 4. Těžký úraz a úraz s trvalými následky
 5. Smrtelný úraz
H - Názor hodnotitelů
 1. Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
 2. Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení
 3. Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
 4. Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
 5. Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí
R - Míra rizika
 • 0 - 3: Bezvýznamné riziko
 • 4 - 10: Akceptovatelné riziko
 • 11 - 50: Mírné riziko
 • 51 - 100: Nežádoucí riziko
 • 101 - 125: Nepřijatelné riziko
Copyright © Pronto Elektro Praha s.r.o. 2012 | Všechna práva vyhrazena | XHTML 1.1 | CSS | Developed by Web-co: webové studio