Logo Pronto Elektro
Posuzovaný objekt Subsystém Identifikace nebezpečí Vyhodnocení závažnosti rizika Bezpečnostní opatření Poznámka
P N H R
 
PEP práce ve výškách / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách pád pracovníka z výšky -
* pád lešenáře při montáži resp. při demontáži jednotlivých prvků lešení (trubek, rámů, podlah apod.);
* pád pracovníků z nezajištěných volných okrajů pracovních podlah lešení; při práci a pohybu osob na lešení;
* pád pracovníka při užívání lešení;
* pád osoby při odebírání břemen dopravovaných el. vrátkem, jeřábem z nezajištěných podlah lešení;
* pád při šplhání a vystupování po konstrukčních prvcích lešení (nepoužití žebříku);
* pád pracovníka při zřícení lešení, převrácení nekotveného a pojízdného lešení;
(doplnit a upravit dle podmínek pracoviště, staveniště)
Při změněném způsobu užívání lešení, který by mohl mít za následek snížení statické, funkční nebo pracovní bezpečnosti, se konstrukce lešení musí z těchto hledisek posoudit a v případě nutnosti v potřebném rozsahu upravit
3 4 1 12 * montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací (s platným lešenářským průkazem);
* vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti práce při montáži lešení (vybavení předpisy, normami, dokumentací dílcových lešení, prohlídka popř. průzkum dodavatelské dokumentace zejména vypracováním resp. stanovením technologického nebo pracovního postupu v případě atypických lešení, rekonstrukcí apod.;
* vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve výškách a zvyšování místa práce (lešení, žebříky, materiál, inventární dílce) a jejich dostatečná únosnost, pevnost a stabilita;
* průběžné zajišťování všech volných okrajů lešení od výšky 1,5 m zábradlím se zarážkou nebo jiná ekvivalentní alternativa - síť, plachty, obednění);
* používání osobního zajištění při montáži a demontáži lešení;
* zamezení přístupu k místům na lešení, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou z vážných příčin zajištěny proti pádu;
* používání lešení až po jeho ukončení, vybavení a vystrojení a po předání do užívání;
* zajištění podlahy v poli lešení, kde se odebírají břemena dopravovaná el. vrátkem alespoň jednotyčovým zábradlím;
* zajišťování prostorové tuhosti lešení (kotvení, zavětrování); 
PEP práce ve výškách / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách * pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a ztráty stability, tuhosti zejména lešení zakrytých plachtami a sítěmi;
3 4 1 12 * konstrukce lešení provedena tak, aby tvořila prostorově tuhý celek zajištění proti lokálnímu i celkovému vybočení, překlopení i proti posunutí;
* provedení kotvení o dostatečné únosnosti, provedeného rovnoměrně po celé vnější ploše lešení, lešení zakryté sítěmi má kotvení 2 x únosnější než lešení nezakryté, lešení zaplachtované má kotvení 4 x únosnější (dle dokumentace zakrývaných lešení);
* používání jen lešení, která byla ukončena, vybavena a vystrojena příslušné dokumentace a předána do užívání, zejména je-li zajištěna jejich prostorová tuhost a stabilita úhlopříčným ztužením a kotvením (popř. vzepřením), je-li podlaha únosná a těsná, jednotlivé prvky podlah jsou zajištěny proti posunutí,

Kotvení dílcových, stavebnicových, rámových a podobných lešení musí mj. zabránit vybočení konstrukce a proto se musí kotvit každý sloupek po výšce 6 až 8 m (dle výšky lešení), přičemž u lešení zakrytých (sítí nebo plachtou) se musí délka kotvení snížit až na polovinu.

Prostorové tuhosti a stability se dosahuje zpravidla systémem úhlopříčného ztužení ve třech vzájemně kolmých rovinách a kotvením nebo vzepřením.

Stability lešení proti překlopení se dosahuje
a) kotvením,
b) vzepřením,
c) poměrem výšky lešení k nejmenšímu rozměru jeho základny, popř. zátěží (např. u pojízdných a volně stojících lešení);
 
PEP práce ve výškách / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách * pády osob při sestupu (méně při výstupu) na podlahy lešení, ze žebříků;
3 4 1 12 * zajištění bezpečných prostředků pro výstupy na podlahy lešení;
* vyžadování používání žebříků k výstupu a sestupu i na podlahy kozových lešení);
* zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.);
* dodržování zákazu seskakování z lešení (platí i pro kozová lešení) a slézání po konstrukcí lešení;
 
PEP práce ve výškách / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách * pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při nezajištění stability těchto druhů lešení;
2 4 1 8 * používání technicky dokumentovaných lešení včetně pojezdových kol opatřených zajišťovacím zařízením proti samovolnému pohybu (fixace kol brzdami nebo opěrkami);
* zajištění stability lešení poměrem základny 1 : 3 (popř. i 1 : 4 je-li sklon max. l % a nerovnosti menší než 15 mm) nebo rozšíření základny stabilizátory nebo přídavnou zátěží;
* pojezdová plocha rovná a únosná bez otvorů apod.;
* při přemísťování lešení vyloučit přítomnost osob na lešení;

 
PEP práce ve výškách / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách * propadnutí a pád nebezpečnými otvory - mezerami v podlahách lešení širších než 25 cm;
* pád pracovníka mezerou mezi vnějším okrajem podlahy lešení a přilehlou budovou, mezerou v koutech, rozích, štítových stěnách, u vystupujících říms, balkonů, lodžií apod.);

3 3 1 9 * nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat zábradlím nebo dostatečně únosnými poklopy;
* mezera mezi vnitřním okrajem podlah lešení a přilehlým objektem nesmí být větší než 25 cm;
* otvory zakrývat současně s postupem prací ve výšce;
* poklopy zajišťovat svlaky nebo jinými ochrannými prvky proti vodorovnému posunutí;
* poklopy musí být dostatečně únosné s ohledem na předpokládané zatížení;

 
PEP práce ve výškách / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách * propadnutí a pád osob po zlomení, zborcení konstrukcí, zejména dřevěných následkem jejich vadného stavu;
* přetížení podlah lešení - jednotlivých prvků podlahy (fošny, podlahového dílce);
2 4 1 8 * výběr vhodného a kvalitního materiálu pro nosné prvky podlah lešení, vyloučení použití nadměrně sukovitého, nahnilého a jinak vadného dřeva (hranoly, fošny);
* všechny nosné dřevěné součásti pomocných i trvalých konstrukcí nutno před osazením a zabudováním odborně prohlédnout;
* spolehlivé zajištění jednotlivých prvků podlah a jiných prozatímních pomocných konstrukcí proti nežádoucímu pohybu (svlakování, připevnění apod.) a správné a souvislé osazení podlahových dílců a jednotlivých prvků podlah lešení na sraz;
* nepřetěžování podlah lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost materiálu, zařízení, pomůcek, nářadí včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení);
* podlahy lešení a jejich prvky, únosné, pevné, zajištěné proti nežádoucímu horizontálnímu pohybu;
* vyloučit zlomení dřevěných nosných, podpěrných prvků lešení nebo jiných pomocných konstrukcí;

 
PEP práce ve výškách / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách * pád předmětu a materiálu z lešení na osobu z podlahy lešení s ohrožením a zraněním hlavy (cihla, drobný materiál, úlomek z materiálu), ohrožení občanů, veřejnosti;
* pád úmyslně shazovaných součástí lešení nebo jednotlivých předmětů z výšky při montáži a demontáži lešení;
* nahodilý pád materiálu z volného okraje podlahy lešení;
* odstřik, prosáknutí malty, kapalin používaných při práci na lešení;
* pád materiálu, předmětů, případně částí lešení z podlah lešení při dopravě materiálu výtahy nebo el. vrátky;

2 3 1 6 * bezpečné ukládání materiálu na podlahách lešení mimo okraj;
* zajišťování volných okrajů podlah lešení zarážkou při podlaze, popř. obedněním, sítí, plachtou apod. proti pádu materiálu a předmětů z volných okrajů nebo záchytnou stříškou;
* zřízení záchytných stříšek nad vstupem do objektů těsných a vhodně upravených dle charakteru ohrožení a provozu na lešení;
* vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách;
* pro svislou dopravu vybourané suti zřídit uzavřené shozy;
* dodržování zákazu shazování součástí lešení při demontáži lešení;
* vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, zamezení vstupu střežení);
* prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohražený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit;
* pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména
a) vyloučení provozu,
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod místem práce ve výšce,
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení.
* ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m,
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m,
c) 2,5 m pří práci ve výšce nad 20 m do 30 m,
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m.

* šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce.
* při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v místech dopravy materiálu.
* s ohledem na vyhodnoceni rizika při práci na vysokých objektech, například na komínech, stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v bodě 3 kolem celého obvodu paty objektu.
* Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištěni bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti.

 
 
PEP práce ve výškách / Práce ve výškách / Práce ve výškách Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou * pád pracovníka z výšky - z volných nezajištěných okrajů staveb, konstrukcí apod.;
* při kontrole svislosti zdí;
* při zdění z podlah z vnitřku objektu; nemá-li koruna vyzdívané zdi výšku alespoň 60 cm;
* práci a pohybu osob na lešení;
* při odebírání břemen dopravovaných el. vrátkem, jeřábem na nezajištěné podlahy;
* při zhotovování bednění, betonování a odbedňování u monolitických stropních konstrukcí, schodišť apod.;
* při práci a pohybu v blízkosti volných nezajištěných otvorů v obvodových zdech (balkónové dveře, lodgie), u schodišťových ramen a podest, výtahových šachet, otvorů a prostupů v podlahách o velikosti nad 25 cm (např. pro svislá potrubí, mezery mezi konstrukčními prvky podlah)
* při bourání vnějších obvodových zdí, podlah, střech schodišť, balkonů, teras, ochozů, lodgií apod.;
* při natěračských pracích nejrůznějších konstrukcí a zařízení ve výšce;
* při šplhání a vystupování po konstrukčních prvcích stavby, po konstrukci lešení;
* při montáži a demontáži lešení, při zřícení lešení, převrácení nekotveného a pojízdného lešení; (podle potřeby nutno doplnit a upravit dle podmínek pracoviště, staveniště, např. v technologických postupech)
3 4 1 12 * vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti práce na střechách v rámci dodavatelské dokumentace zejména vypracováním resp. stanovením technologického nebo pracovního postupu;
* vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve výškách a zvyšování místa práce (lešení, žebříky, materiál, inventární dílce) a jejich dostatečná únosnost, pevnost a stabilita;
* průběžné zajišťování všech volných okrajů stavby, kde je rozdíl výšek větší než 1,5 m to jednou z těchto alternativ:
a) kolektivním zajištěním - tj.ochrannými nebo záchytnými konstrukcemi) zábradlím se zarážkou nebo jiná ekvivalentní alternativa) a to zejména volné okraje podlah nezajištěné zdí o výšce alespoň 60 cm, otvory v obvodových zdech, výtahových šachet, volné okraje schodišťových ramen a podest, teras, ochozů, balkonů, lodžií apod.) nebo
b) osobním zajištěním (především u krátkodobých prací) nebo
c) kombinací kolektivního a osobního zajištění;
* zamezení přístupu k místům na střechách ,kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou zajištěny proti pádu;
* vypracování technologického postupu včetně řešení BOZP při provádění náročnějších prací ve výškách, v případě nezřizování osobního zajištění nutno vytvořit podmínky pro použití prostředků osobního zajištění, mj. předem určit místo úvazu; (není-li technologický postup zpracován stanoví místa úvazu (kotvení) prostředku osobního zajištění odpovědný pracovník);
* používání ochranných a záchytných konstrukcí (např. lešení nebo jiná ekvivalentní alternativa), jen pokud byla ukončena, vybavena a vystrojena (dle příslušné dokumentace) a po předání do užívání;
* zamezení přístupu k místům, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou zajištěny proti pádu;
* kontrolu svislosti zdí a podobné práce neprovádět přímo z vyzdívané zdi (nebezpečí uvolnění cihly a nezatuhlého spodního zdiva);
* zajišťovat pracovníky ve výškách tam, kde nelze použít kolektivní osobní zajištění prostředky osobního zajištění a to např. při odebírání břemen dopravovaných el. vrátkem, jeřábem na nezajištěné podlahy v zastropených patrech, při zhotovování bednění a odbedňování, při práci na střechách a jiných krátkodobých pracích ve výšce;

 
PEP práce ve výškách / Práce ve výškách / Práce ve výškách Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou * pád pracovníka při výstupu a sestupu na podlahy a na místa práce ve výškách;
3 4 1 12 * zajištění bezpečných prostředků pro výstupy na zvýšená místa stavby (žebříky, schodiště, rampy);
* vyžadovat používání žebříků k výstupu a sestupu i na podlahy kozových lešení);
* dodržování zákazu seskakování z lešení a slézání po konstrukcích;
 
PEP práce ve výškách / Práce ve výškách / Práce ve výškách Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou * pád z vratkých konstrukcí a předmětů, které nejsou určeny pro práci ve výšce ani k výstupům na zvýšená pracoviště;
4 3 1 12 * vybavení stavby vhodnými prostředky a zařízeními pro zvyšování místa práce;
* zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (bedny, obaly, palety, sudy, vědra apod.);

 
PEP práce ve výškách / Práce ve výškách / Práce ve výškách Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou * propadnutí a pád nebezpečnými otvory (šachtami, mezerami a prostupy v podlahách o šířce nad 25 cm);
3 3 1 9 * nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat zábradlím nebo dostatečně únosnými poklopy; mezera mezi vnitřním okrajem podlah lešení a přilehlým objektem nesmí být větší než 25 cm;
* otvory zakrývat současně s postupem prací ve výšce;
* poklopy zajišťovat svlaky nebo jinými ochrannými prvky proti vodorovnému posunutí;
* poklopy dostatečně únosné s ohledem na předpokládané zatížení;
 
PEP práce ve výškách / Práce ve výškách / Práce ve výškách Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou * propadnutí a pád osob po zlomení, uvolnění, zborcení konstrukcí, zejména dřevěných následkem jejich vadného stavu, přetížení apod.;
* propadnutí osoby po zlomení dřevěných prvků pomocných prozatímních podlah a lešení, fošen a podpěrných nosných hranolů apod.;
* zlomení dřevěných nosných, podpěrných prvků lešení nebo jiných pomocných konstrukcí a to vlivem použití nekvalitního řeziva, zejména nadměrných vad, když jejich rozsah (nejčastěji rozměry viditelných suků, jejich umístění a stav) přesahuje přípustnou toleranci a má vliv na mechanickou vlastnost dřeva a na snížení pevnosti dřevěného prvku při namáhání na ohyb apod.;
* propadnutí osoby při pohybu nebo vynaložení úsilí při posunutí nebo otočení prvku pomocné pracovní podlahy, podlahového dílce, poklopů apod.;

2 4 1 8 * výběr vhodného a kvalitního materiálu pro nosné prvky pomocných podlah, vyloučení použití nadměrně sukovitého, nahnilého a jinak vadného dřeva (hranoly, fošny);
* všechny nosné dřevěné součásti pomocných i trvalých konstrukcí nutno před osazením a zabudováním odborně prohlédnout;
* spolehlivé zajištění jednotlivých prvků podlah a jiných prozatímních pomocných konstrukcí proti nežádoucímu pohybu (svlakování, připevnění apod.) a správné a souvislé osazení podlahových dílců a jednotlivých prvků podlah lešení na sraz;
* nepřetěžování podlah ani jiných konstrukcí materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost materiálu, zařízení, pomůcek, nářadí včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové nahodilé zatížení konstrukce);

 
PEP práce ve výškách / Práce ve výškách / Práce ve výškách Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou * pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka s ohrožením a zraněním hlavy (cihla, úlomek z materiálu přepravovaného jeřábem);
* pád úmyslně shazované stavební suti nebo jednotlivých předmětů z výšky;
* nahodilý pád materiálu z volného okraje podlahy lešení, z podlahy stavěného objektu;

2 3 1 6 * bezpečné ukládání materiálu na podlahách mimo okraj;
* materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně skladovat ve výškách, aby byly po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem během práce i po jejím ukončení;
* dodržovat zákaz zavěšování nářadí na části oděvu, pokud k tomu není upraven nebo pokud pracovník nepoužije vhodné výstroje (pás s upínkami, brašny, kapsáře, pouzdra aj.);
* zajišťování volných okrajů podlah, včetně lešení, zarážkou při podlaze, popř. obedněním, sítí, plachtou apod. proti pádu materiálu a předmětů z volných okrajů;
* zřízení záchytných stříšek nad vstupem do objektů;
* vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce, vyloučení práce nad sebou a přístupu osob pod místa práce ve výškách;
* ochrana prostorů pod místy práce na střeše proti ohrožení padajícími předměty a to:
a) vymezením a ohrazením ohroženého prostoru (zábradlím min. výšky 1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou)
b) vyloučení přístupu osob pod místa práce na střeše, popř.;
c) střežením ohroženého prostoru;
Ochranné pásmo, vymezující ohrazením ohrožený prostor musí mít šířku od okraje pracoviště nebo pracovní podlahy nejméně 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m včetně, 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m včetně, 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m včetně 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m;
* pro svislou dopravu vybourané suti zřídit uzavřené shozy;

 
Vysvětlivky: P - Pravděpodobnost vzniku a existence rizika
 1. Nahodilá
 2. Nepravděpodobná
 3. Pravděpodobná
 4. Velmi pravděpodobná
 5. Trvalá
N - Pravděpodobnost následků - závažnost
 1. Poranění bez pracovní neschopnosti
 2. Absenční úraz (s pracovní neschopností)
 3. Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci
 4. Těžký úraz a úraz s trvalými následky
 5. Smrtelný úraz
H - Názor hodnotitelů
 1. Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
 2. Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení
 3. Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
 4. Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
 5. Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí
R - Míra rizika
 • 0 - 3: Bezvýznamné riziko
 • 4 - 10: Akceptovatelné riziko
 • 11 - 50: Mírné riziko
 • 51 - 100: Nežádoucí riziko
 • 101 - 125: Nepřijatelné riziko
Copyright © Pronto Elektro Praha s.r.o. 2012 | Všechna práva vyhrazena | XHTML 1.1 | CSS | Developed by Web-co: webové studio