Logo Pronto Elektro
Posuzovaný objekt Subsystém Identifikace nebezpečí Vyhodnocení závažnosti rizika Bezpečnostní opatření Poznámka
P N H R
 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Elektrické mechanizované nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva * zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů;
2 2 1 4 * při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohrožení zraku (odmrštěnými částicemi zdiva, betonu, kamene, betonu) používat brýle nebo obličejové štíty;
 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Elektrické mechanizované nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva * zhmoždění ruky, vykloubení a zlomení prstů;
3 2 1 6 * vypínač nářadí udržovat v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka;
* soustředěnost při práci, puštění kladiva z rukou při jeho protáčení, zaseknutí;
* před uvedením kladiva do provozu zkontrolovat funkci kluzné spojky (je-li instalována);
* používat přídavnou rukojeť (pozor na reakční moment kladiva při zablokování vrtáku);
* používat kladiva jen pro práce a účely pro které jsou určeny;
* s nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou;
* opravu el. kladiva provádět jen po odpojení od sítě;

 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Elektrické mechanizované nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva * vyklouznutí kladiva a zranění obsluhy, zejména rukou a přední části těla, vypadnutí nástroje;
* zhmoždění, bodné a tržné rány nohou v případě pádu nářadí z výšky;
3 2 1 6 * používat kladiva jen pro práce a účely pro které jsou určeny;
* s nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepracovat s nadměrnou silou;
* udržovat rukojeti v suchém a čistém stavu (chránit před olejem a mastnotou);
* kladivo držet oběma rukama;
* bourací nástroj (špice, sekáč apod.) spolehlivě upevnit a zajistit proti uvolnění;
* udržovat kladivo v řádném stavu;
* používat kladiva s řádně upevněným držadlem;
* omezení práce s nářadím na žebřících;
* upevnění nářadí, zajištění nářadí proti pádu;


 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Elektrické mechanizované nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva * namotání oděvu resp. jeho volných částí, vlasů nebo rukavic na rotující vrták u vrtacích kladiv s rotující upínací součástí;
2 2 1 4 * vhodné ustrojení pracovníka bez volně vlajících částí, (nebezpečné je držet vrtací kladivo v rukavicích);
* provádění seřizování, čistění, mazání a oprav nářadí jen je-li kladivo v klidu;
* dodržování zákazu přenášení kladiva zapojeného do sítě s prstem na spínači;
* dodržování zákazu zastavovat rotující vrták rukou;
 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Elektrické mechanizované nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva * zasažení pracovníka, popř. jiné osoby nacházející se v blízkosti pracoviště s nářadím, uvolněným nástrojem, jeho částmi při destrukci (zlomení, roztržení a podobném poškození nástroje);
2 3 1 6 * správné osazení a upevnění nástroje;
* použití vhodného nástroje;
* používání nářadí v souladu s účelem použití dle návodu, nepřetěžování nářadí;
* vyloučení přítomnosti jiných osob v ohroženém prostoru (zranění vylámanými kusy zdiva apod.);
 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Elektrické mechanizované nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva * ohrožení pracovníka uvolněnými padajícími částmi omítky, zdiva, betonu;
2 2 1 4 * omezení práce s kladivem nářadím nad hlavou a na žebřících a podobných nestabilních konstrukcích pro práce ve výškách;
* používání OOPP (brýle, čepice popř. přilba);
* pevné postavení pracovníka s možností odklonit hlavu či tělo mimo padající části;
 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Elektrické mechanizované nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva * pád pracovníka při práci s nářadím ze žebříku apod. (vážná poranění - zlomeniny, zhmoždění končetin, poranění hlavy, páteře, vnitřní zranění apod.);
2 3 1 6 * zajištění pevného a stabilního postavení pracovníka při práci s kladivem, omezení práce na žebřících;
* namísto žebříku používat bezpečnějších a stabilnějších zařízení (plošin, schůdků s plošinou, lešení apod.);
* vyloučení práce na vratkých a nestabilních konstrukcích;
 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Elektrické mechanizované nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva * pořezání obsluhy rotujícím vrtákem při nežádoucím styku ruky s nástrojem např. při nežádoucím uvedení kladiva do chodu;
2 2 1 4 * nepřenášet nářadí s prstem na spínači při připojení k síti;
* udržovat suché a čisté rukojeti uchopovací části nářadí (ochrana před olejem a mastnotou);
* nepřibližovat ruku do nebezpečné blízkosti pohybujícího se nástroje a zabránit styku ruky s nástrojem, např. při nežádoucím uvedení do chodu;
* seřizování, čistění, mazání a opravy kladiv provádět jen je-li nářadí v klidu;
* před připojením nářadí do sítě se přesvědčit zda je spínač vypnutý, u nářadí vybavených zajišťovacím (aretačním) tlačítkem (kolíkem) nesmí být toto tlačítko zatlačeno tj. zablokováno na stálý chod;
* před použitím nářadí pečlivě zkontrolovat zda nejsou poškozené kryty nebo jiné části nářadí;
* dodržování zákazu zastavovat rotující vřeteno nebo vrták rukou;
* dodržování zákazu rukou odstraňovat třísky a odpad;
* po ukončení práce nebo při pracovních přestávkách, před údržbou a před výměnou nástrojů vytáhnout přívodní kabel ze zásuvky a odstavit v bezpečné poloze;
* nepoužívání poškozeného nářadí a nářadí, které nelze spínačem vypnout nebo zapnout;
* nářadí odkládat, přenášet nebo opouštět, jen když je v klidu;
* nářadí přenášet jen za část k tomu určenou;


 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Elektrické mechanizované nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva * nebezpečí prašnosti - ohrožení dýchacích cest jemným prachem, zaprášení dýchacích cest, plicní onemocnění při dlouhodobější práci s kladivem při bourání apod.;
2 2 1 4 * při dlouhodobější práci s nářadím na opracování kamene používat ochrannou masku (respirátor);
* používání ochranných zařízení;
* broušení provádět za mokra (dle druhu nářadí);
 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Elektrické mechanizované nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva * hlučnost;
2 2 1 4 * používat OOPP proti hluku dle naměřených hodnot (např. u typu WACKER EHB 10 je hodnota hluku 100 dB);
* bezpečnostní přestávky (např u typu WACKER EHB 10 v trvání min. 15 min, úhrnná doba práce s tímto kladivem však nesmí překračovat 30 min. na jednoho pracovníka za směnu!);

 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Elektrické mechanizované nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva * vibrace přenášené na ruce s postižením různých tkání, poškození kostí, kloubů a šlach, cévní poruchy, onemocnění nervů;
2 2 1 4 * udržování nářadí v řádném technickém stavu;
* dodržování bezpečnostních klidových přestávek dle návodu k obsluze;
* opatření dle zařazené kategorie (riziková práce);
* pracovnělékařská péče (pravidelné lékařské prohlídky);
* při projevu poškození zdraví (degenerativní změny, které vznikají přímým mechanickým účinkem rázů, příznaků traumatické vibrační vazoneurózy při dlouhodobější práci s některými druhy kladiv ihned přeřadit pracovníka na jinou práci;

 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Elektrické mechanizované nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva * zasažení obsluhy elektrickým proudem;
2 4 1 8 * kladivo připojit jen na napětí a kmitočet dle typového štítku, dbát na dostatečný průřez el. přívodu;
* opravu provádět odborně, jen po odpojení od el. sítě;
* nepoužívání elektromechanického nářadí určeného pro ochranu nulováním nebo zemněním pro práci a použití v mokru nebo na kovových konstrukcích;
* provádění předepsané kontroly nářadí na pracovišti před zahájením práce ve směně a po skončení práce s nářadím (případně předat závadné nářadí nebo jeho součásti k opravě);
* nepoužívání poškozeného nářadí a nářadí, které nelze spínačem vypnout nebo zapnout;
* nepoužívání nářadí s poškozenými el. přívody;
* nářadí nepřenášet za přívodní kabel, ani tento kabel nepoužívat k vytažení vidlice ze zásuvky;
* přívodní kabel klást mimo ostré hrany; podle potřeby jej chránit vhodným způsobem proti mechanickému popř. jinému poškození; el. kabel nenamáhat tahem;
* pohyblivý přívod vést při práci vždy od nářadí dozadu;
* ve venkovním prostředí používat prodlužovací kabel jen je-li příslušně označený a určený pro toto prostředí;
* el. nářadí, přívodní el. kabel, prodlužovací kabel, vidlici, návlačku pravidelně kontrolovat a podrobovat revizím;
* nepoužívat poškozené el. nářadí ani nářadí s poškozenými el. přívody, kabely;
* po ukončení práce vidlici el. přívodu odpojit ze zásuvky;

(viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. proudem")
 
 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Elektrické mechanizované nářadí / Elektrické vrtačky Elektrické vrtačky * ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při práci vrtačkami;
2 3 1 6 * při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohrožení zraku (např. u vrtaček s příklepem při vrtání do cihel nebo betonu) používat brýle nebo obličejové štíty k ochraně očí;

 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Elektrické mechanizované nářadí / Elektrické vrtačky Elektrické vrtačky * vznik kroutícího momentu - zhmoždění ruky, vykloubení a zlomení prstů, pořezání ruky apod. v případě "zakousnutí" (zaseknutí) nebo prasknutí vrtáku (jde o náhlé zablokování vřetena), při držení obrobku v rukou; 1 3 1 3 * soustředěnost při vrtání;
* obsluha musí být na zaseknutí (zablokování) vrtáku při vrtání připravena (ať již je vrtačka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv) a ihned nářadí pustit;
* vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka;
* u některých vrtaček používat přídavnou rukojeť (pozor na reakční moment vrtačky při zablokování vrtáků);
* používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny;
* s nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou;
* opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě;

 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Elektrické mechanizované nářadí / Elektrické vrtačky Elektrické vrtačky * vyklouznutí, vypadnutí nářadí z ruky, sjetí a smeknutí nářadí a zranění obsluhy, zejména rukou a přední části těla (pořezání, řezné a tržné rány), prasknutí nástroje (vrtáku), vypadnutí nástroje; 2 2 1 4 * používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny;
* s nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepracovat s nadměrnou silou;
* udržovat rukojeti v suchém a čistém stavu (chránit před olejem a mastnotou);
* vrták do čelisťového sklíčidla spolehlivě upevnit pomocí kličky a to řádným utažením ve všech třech polohách;
* nepřetěžování vrtačky, používání ostrého vrtáku;
* vzhledem k velkému kroutícímu momentu se musí při ručním vrtání používat vrtačky přiměřeně velké s řádně upevněným držadlem;

 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Elektrické mechanizované nářadí / Elektrické vrtačky Elektrické vrtačky * navinutí, namotání oděvu resp. jeho volných částí, vlasů, rukavic na rotující nástroj (vrták) nebo vřeteno; 1 2 1 2 * vhodné ustrojení pracovníka bez volně vlajících částí;
* dodržování zákazu nosit neupnutý oděv, náramkové hodinky apod.;
* je nebezpečné držet vrtačku při práci v rukavicích;
* klíčky pro ovládání sklíčidel el. vrtaček nepřipevňovat k vrtačce pomocí řetízku, šňůrky apod.
* dodržování zákazu přenášení nářadí zapojeného do sítě s prstem na spínači;
* dodržování zákazu zastavovat rotující vřeteno nebo vrták rukou a rukou odstraňovat třísky a odpad;
* provádění seřizování, čistění, mazání a oprav nářadí jen je-li nářadí v klidu;

 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Elektrické mechanizované nářadí / Elektrické vrtačky Elektrické vrtačky * ohrožení pracovníka uvolněnými padajícími částmi omítky, zdiva, betonu při práci s nářadím nad hlavou či rameny; 1 2 1 2 * omezení práce s nářadím nad hlavou a na žebřících a podobných nestabilních konstrukcích pro práce ve výškách;
* používání OOPP (brýle, čepice, popř. přilba);
* pevné postavení pracovníka s možností odklonit hlavu či tělo mimo padající části;
 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Elektrické mechanizované nářadí / Elektrické vrtačky Elektrické vrtačky * zhmoždění, bodné a tržné rány nohou v případě pádu nářadí z výšky při práci na žebřících; 1 2 1 2 * omezení práce s nářadím na žebřících;
* dle potřeby zajištění nářadí proti pádu;
 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Elektrické mechanizované nářadí / Elektrické vrtačky Elektrické vrtačky * pád pracovníka při práci s nářadím ze žebříku apod. (vážná poranění - zlomeniny, zhmoždění končetin, poranění hlavy, páteře, vnitřní zranění apod.); 2 3 1 6 * zajištění pevného a stabilního postavení pracovníka při práci s nářadím, omezení práce na žebřících;
* vyloučení práce na vratkých a nestabilních konstrukcích;
* namísto žebříku používat bezpečnějších a stabilnějších zařízení (plošin, schůdků a s plošinou, lešení apod.);

 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Elektrické mechanizované nářadí / Elektrické vrtačky Elektrické vrtačky * pořezání rotujícím nástrojem (vrtákem) při styku ruky s vrtákem; 2 2 1 4 * správné pracovní postupy - dle návodu k používání;
* nepřenášet nářadí s prstem na spínači při připojení k síti;
* udržovat suché a čisté rukojeti a uchopovací částí nářadí (ochrana před olejem a mastnotou);
* nepřibližovat ruku do nebezpečné blízkosti pohybujícího se nástroje a zabránit styku ruky s nástrojem, např. při nežádoucím uvedení do chodu;
* před připojením nářadí do sítě se přesvědčit zda je spínač vypnutý, u nářadí vybavených zajišťovacím (aretačním) tlačítkem (kolíkem) nesmí být toto tlačítko zatlačeno tj. zablokováno na stálý chod;
* před použitím nářadí pečlivě zkontrolovat zda nejsou poškozené kryty nebo jiné části nářadí, zkontrolovat všechny pohyblivé části, které mohou ovlivnit správnou funkci nářadí a posoudit, zda jsou schopny řádně pracovat a plnit všechny určené funkce;
* dodržování zákazu zastavovat rotující vřeteno nebo vrták rukou;
* dodržování zákazu rukou odstraňovat třísky a odpad;
* provádění seřizování, čistění, mazání a opravy nářadí jen je-li nářadí v klidu;
* po ukončení práce, před jeho údržbou a před výměnou nástrojů (vrtáků a jiných nástrojů) vytáhnout přívodní kabel ze zásuvky;
* věnovat práci s nářadí pozornost; je-li obsluha nesoustředěna nebo unavena nesmí s nářadím pracovat;
* nepoužívání poškozeného nářadí a nářadí, které nelze spínačem vypnout nebo zapnout;
* nářadí odkládat, přenášet nebo opouštět jen když je v klidu;
* nářadí přenášet jen za část k tomu určenou;


 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Elektrické mechanizované nářadí / Elektrické vrtačky Elektrické vrtačky * zasažení pracovníka, popř. i jiné osoby nacházející se v blízkosti pracoviště s nářadím, uvolněným nástrojem, jeho částmi při destrukci nástroje; 1 2 1 2 * správné osazení a upevnění nástroje (vrtáku apod.);
* použití vhodného nástroje;
* používání nářadí v souladu s účelem použití dle návodu, nepřetěžování vrtačky;
 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Elektrické mechanizované nářadí / Elektrické vrtačky Elektrické vrtačky * úraz elektrickým proudem - z principu ručního nářadí drženého v rukou vyplývá větší nebezpečí úrazu při průchodu el. proudu živým organismem. Na nářadí působí pracovník silou, takže jeho svaly jsou předepjaty a styk s vodivými částmi je obzvláště dobrý. V případě poruchy izolace pak dochází nezřídka ke svalové křeči, k zástavě dechu, ve vážných případech i k fibrilaci srdečních komor. Při zasažení el. proudem může dojít následně k pádu pracovníka z výšky, žebříku apod.; 1 4 1 4 * opravu provádět odborně, jen po odpojení od sítě;
* nepoužívání el. nářadí určeného pro ochranu nulováním nebo zemněním pro práci a použití v mokru nebo na kovových konstrukcích;
* provádění předepsané kontroly nářadí na pracovišti před zahájením práce a po skončení práce s nářadím (v případě zjištění závad předat nářadí nebo jeho součásti k opravě);
* nepoužívání poškozeného nářadí a nářadí, které nelze spínačem vypnout nebo zapnout ani poškozených el. přívodů
* nářadí nepřenášet za přívodní kabel, ani tento kabel nepoužívat k vytažení vidlice ze zásuvky;
* přívodní kabel klást mimo ostré hrany; podle potřeby jej chránit vhodným způsobem proti mechanickému popř. jinému poškození; el. kabel nenamáhat tahem;
* pohyblivý přívod vést při práci vždy od nářadí dozadu;
* ve venkovním prostředí používat prodlužovací kabel jen je-li příslušně označený a určený pro toto prostředí;
* el. nářadí, přívodní el. kabel, prodlužovací kabel, vidlici, návlačku pravidelně kontrolovat a podrobovat revizím (ČSN 33 1600);
* nepoužívat poškozené el. nářadí ani el. přívody, kabely;
* po ukončení práce vidlici el. přívodu odpojit ze zásuvky;

(viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. proudem")
 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Elektrické mechanizované nářadí / Elektrické vrtačky Elektrické vrtačky * vibrace přenášené na ruce, traumatická vibrační vazoneuróza při dlouhodobější trvalé práci; 2 2 1 4 * udržování nářadí v řádném technickém stavu;
* dodržování bezpečnostních klidových přestávek dle návodu k používání;
 
 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Nářadí a malé stroje se spalovacími motory / Stroje pro řezání vozovek Řezačky betonových a asfaltových ploch * nežádoucí pohyb stroje, přitlačení obsluhy řezačky k pevné překážce;
2 2 1 4 * při startování zajistit, aby se řezačka nemohla dát do pohybu a aby se řezací kotouč ničeho nedotýkal;
* upravit, vyrovnat povrch, po kterém se pohybují pojezdová kola tak, aby nedošlo k zadírání a zaseknutí řezacího kotouče;
* použití vhodného diamantového řezacího kotouče podle druhu řezaného materiálu, obvodové rychlosti a otáček;
* při řezání stroj nenatáčet do stran, řezací kotouč zatěžovat pouze radiálně, (předcházet nárazům a úderům na kotouč;
* před nasazením stroje na jinou spáru zastavit řezací kotouč;
 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Nářadí a malé stroje se spalovacími motory / Stroje pro řezání vozovek Řezačky betonových a asfaltových ploch * pořezání obsluhy rotujícím řezacím kotoučem;
2 2 1 4 * denně před zahájením řezání se přesvědčit o stavu řezacího kotouče a zda je kotouč pevně a správně upevněn;
* vyloučení přítomnosti osob v prostoru řezání, zejména před řezacím kotoučem;
* během provozu neopouštět stroj;
* správně osazený ochranný kryt (při řezání jej vychýlit co nejblíže řezanému materiálu, při výměně a nasazení řezacího kotouče vždy osadit ochranný kryt do správné, ochranné polohy;
* po ukončení řezu vysunout řezací kotouč ze záběru a zastavit motor;
* při opuštění stroje zastavit motor a zajistit stroj proti překlopení nebo odvalení;
* manipulaci a přemísťování řezačky provádět s úplně sklopeným ochranným krytem, za klidu motoru řezačky;
 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Nářadí a malé stroje se spalovacími motory / Stroje pro řezání vozovek Řezačky betonových a asfaltových ploch * zpětný úder obsluhy klikou v případě ručního startování řezačky;
2 2 1 4 * správný postoj při startování stroje klikou, správné uchopení kliky;
* kliku protáhnout, otáčet plnou silou, až motor naskočí;
* držet stále rukojeť pevně sevřenou, aby náhle nevyklouzla;
* nepoškozená klika s otočnou rukojetí;
 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Nářadí a malé stroje se spalovacími motory / Stroje pro řezání vozovek Řezačky betonových a asfaltových ploch * pád obsluhy při ovládání řezačky;
2 2 1 4 * dodržovat zákaz sedat za jízdy řezačky na řídící rameno;
 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Nářadí a malé stroje se spalovacími motory / Stroje pro řezání vozovek Řezačky betonových a asfaltových ploch * sjetí řezačky ze svahu, převrácení řezačky, přiražení obsluhy;
2 2 1 4 * dodržování bezpečné vzdálenosti od okrajů svahů a výkopů a příčného i podélného dovoleného sklonu;
 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Nářadí a malé stroje se spalovacími motory / Stroje pro řezání vozovek Řezačky betonových a asfaltových ploch * popálení obsluhy při kontaktu nechráněné části těla o horký povrch;
2 2 1 4 * nedotýkat se motoru nebo tlumiče pokud motor běží nebo bezprostředně po jeho vypnutí;
 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Nářadí a malé stroje se spalovacími motory / Stroje pro řezání vozovek Řezačky betonových a asfaltových ploch * prašnost, ohrožení dýchadel;
3 2 1 6 * řezání provádět za mokra, zajistit dostatečný přívod vody pro řezání a chlazení;
* používat vhodné OOPP;
 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Nářadí a malé stroje se spalovacími motory / Stroje pro řezání vozovek Řezačky betonových a asfaltových ploch * ohrožení odlétáním jisker;
2 2 1 4 * používat OOPP (rukavice, ochrana očí a obličeje, hlavy, nohou);
* potřebná protipožární opatření v případě nutnosti pracovat s řezačkou v blízkosti snadno hořlavých látek;
 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Nářadí a malé stroje se spalovacími motory / Stroje pro řezání vozovek Řezačky betonových a asfaltových ploch * ohrožení obsluhy působením výfukových plynů (obsahují škodlivé látky, zejména CO);
1 3 1 3 * při provozování řezačky v uzavřených a nedostatečně větratelných prostorách (tunely, štoly, hluboké výkopy apod.) zajistit větrání a přívod zdravotně nezávadného vzduchu;
 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Nářadí a malé stroje se spalovacími motory / Stroje pro řezání vozovek Řezačky betonových a asfaltových ploch * popálení osoby při vznícení hořlavých par, požár příp. výbuch;
2 3 1 6 * neprovozovat řezačky s motorem v chodu v blízkosti otevřeného ohně ani v prostorách s nebezpečím výbuchu;
* nekouřit při čerpání paliva a při provozu stroje;
* nedoplňovat palivo při horkém nebo běžícím motoru a v blízkosti otevřeného ohně;
* při doplňování paliva dbát na to, aby nedošlo k rozlití paliva a aby nestékalo na horké části motoru;
* po natankování palivovou nádrž spolehlivě a těsně uzavřít víkem;
* při odstavení řezačky kohout přívodu paliva uzavřít (je-li instalován);
* kontroly těsnosti palivového systému (palivové nádrže, hadic, potrubí), poškozené části neprodleně vyměnit (nebezpečí exploze);
* před přepravou a manipulací s řezačkou nebo její uložením v uzavřených prostorách nutno motor vychladnout;
 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Nářadí a malé stroje se spalovacími motory / Stroje pro řezání vozovek Řezačky betonových a asfaltových ploch * zranění končetin otáčejícími se částmi (klínovým řemenem apod.);
2 2 1 4 * údržbářské práce provádět jen při zastavených pohonech;
* po ukončení údržbářských prací namontovat zpět ochranná zařízení;
 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Nářadí a malé stroje se spalovacími motory / Stroje pro řezání vozovek Řezačky betonových a asfaltových ploch * pád řezačky při nakládání a vykládání, naražení, přiražení, přimáčknutí končetin o pevnou překážku;
2 3 1 6 * vyloučení přítomnosti osob v nebezpečném prostoru a pásmu možného pádu manipulované (nakládané a vykládané řezačky);
* správné zavěšení řezačky na příslušných upevňovacích místech;
* vyloučení přítomnosti osob pod zavěšený stroj;
* dodržování předpisů pro zavěšování břemen;
* naloženou řezačku na vozidle zajistit proti pohybu, odvalení a převrácení;
 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Nářadí a malé stroje se spalovacími motory / Stroje pro řezání vozovek Řezačky betonových a asfaltových ploch * působení vibrací;
2 2 1 4 * dodržovat bezpečnostní přestávky dle návodu k obsluze;
* udržovat řezačku v dobrém technickém stavu;
* při chvění řídícího držadla seřídit unavený gumokov držadla;
* používat OOPP (rukavice);
 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Nářadí a malé stroje se spalovacími motory / Stroje pro řezání vozovek Řezačky betonových a asfaltových ploch * hlučnost;
2 2 1 4 * udržování řezačky v dobrém technickém. stavu;
* používání OOPP proti hluku;
* dodržování návodu k obsluze;
 
 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Ruční nářadí a pomůcky / Ruční nářadí Ruční nářadí * vyklouznutí nářadí z ruky;
* poranění kloubů ruky úderem o rohy nebo hrany předmětu;
2 2 1 4 * používání nepoškozeného nářadí s dobrým ostřím;
* pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění klíny;
* provedení a úprava úchopové části nářadí (která se drží v ruce), hladký vhodný tvar těchto částí, bez prasklin; udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí; jejich ochrana před olejem a mastnotou;
* pro danou práci používat správný druh a velikost nářadí;
* pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce;
 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Ruční nářadí a pomůcky / Ruční nářadí Ruční nářadí * pád nářadí ze zvýšených pracovišť, podlah, stolů;
* naražení, zhmožděniny, tržné a bodné rány;
1 2 1 2 * neukládání nářadí do blízkosti volných okrajů podlah, zvýšených pracovišť, podest, konstrukcí apod.;
* zajišťování nářadí proti pádu používáním poutek, brašen apod. při práci ve výšce;

 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Ruční nářadí a pomůcky / Ruční nářadí Ruční nářadí * stísněné prostory - odřeniny a zhmožděniny rukou při práci s nářadím ve stísněných prostorách, při opravách, údržbě; 1 2 1 2 * zajištění dostatku místa pro pracovníka včetně možnosti upnutí dlouhého materiálu do svěráku;
* úpravou pracoviště a organizací zajistit pokud možno práci s nářadím ve fyziologicky vhodných polohách tak, aby pracovník nemusel pracovat nářadím např. nad hlavou;
 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Ruční nářadí a pomůcky / Ruční nářadí Ruční nářadí * dlouhotrvající jednostranné zatížení organismu, nevhodné pracovní polohy;
* nadměrný tlak na část ruky (puchýře, otlaky, mozoly);
2 2 1 4 * provedení a úprava úchopové části nářadí (která se drží v ruce), hladký vhodný tvar těchto částí;
* zácvik, praxe, správná technika práce;
* správný režim práce a odpočinku, případně zařazení bezpečnostních přestávek;
* zajištění a umožnění vhodné pracovní polohy a pohybového prostoru;

 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Ruční nářadí a pomůcky / Ruční nářadí Ruční nářadí * zasažení osoby uvolněným nástrojem; 1 3 1 3 * nepoužívat poškozené nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.);
 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Ruční nářadí a pomůcky / Ruční nářadí Ruční nářadí * nedostatečné osvětlení, snížení zrakového vnímání;
* větší pravděpodobnost chyb pracovníků při práci s ručním nářadím, zvýšená možnost úrazu;
2 2 1 4 * zajištění dobrého osvětlení, bez oslnění;
 
 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Ruční nářadí a pomůcky / Šroubováky Šroubováky * nebezpečí spojená s překračováním namáhání na krut;
* ohnutí nebo zlomení šroubováku;
* pořezání (odření) o ostří, ostré hrany a hroty;
1 2 1 2 * volba vhodného druhu a velikosti šroubováku;
* nepoužívat poškozený šroubovák;
* netlouci do rukojeti šroubováku kladivem a nepoužívat ho místo dláta nebo sekáče;
* nepoužívat šroubováku jako páčidla;
* nepracovat se šroubovákem za pomoci kleští, klíče, kladiva (šroubovák se může zlomit a poškodit šroub), v nezbytných případech možno použít klíče ale jen u masivních šroubováků se čtvercovým dříkem;
* při velkém namáhání na krut používat šroubovák s hranatým dříkem;

 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Ruční nářadí a pomůcky / Šroubováky Šroubováky * neudržení ostří šroubováku v drážce šroubu;
* nechtěné vysunutí šroubováku ze zářezu šroubu;
* píchnutí, bodnutí šroubovákem při jeho sklouznutí;
2 2 1 4 * pro danou práci používat šroubováku správné velikosti (podle velikosti šroubu a drážky v jeho hlavě);
* vylomené nebo zdeformované ostří šroubováku odborně přebrousit, zakalit a popustit (je-li dřík šroubováku jednou ohnut, je obvykle obtížné jej znovu dokonale vyrovnat);
* boky ostří správně nabroušeného šroubováku rovnoběžné;
* ostří šroubováku zbrušovat do plochého klínu (ne do ostří, jinak snadno z drážky šroubu vyjede a poškodí ji);
 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Ruční nářadí a pomůcky / Šroubováky Šroubováky * kontakt ostří šroubováku s dlaní při vynaloženém úsilí; 1 2 1 2 * nepoužívat šroubovák s otřepenou nebo jinak porušenou rukojetí;
* upevnění rukojeti v ose dříku;
* jedinou silou, působící na šroubovák, má být tlak ruky na držadlo;
* při šroubování nedržet malé předměty v ruce, ale upnout je do svěrek nebo do svěráků;
* nikdy nešroubovat předměty v ruce proti dlani;
* šroubovákem nenahrazovat sekáč (úder na rukojeť obvykle znamená její roztržení, prasknutí a zničení, ostří se odštípne, vylomí nebo otupí);
 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Ruční nářadí a pomůcky / Šroubováky Šroubováky * snížení a ztráta stability předmětů, do nichž se šroubovákem šroubují nebo z nichž se vyšroubovávají šrouby (zvrácení malého předmětu); 1 2 1 2 * předměty, zejména malé dobře upevnit (např. ve svěráku);
 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Ruční nářadí a pomůcky / Šroubováky Šroubováky * úraz el. proudem 1 3 1 3 * při elektrotechnických pracích používat šroubováků s izolačními rukojeťmi;
 
 
PEP nářadí a mechanizace / Malá mechanizace, nářadí / Ruční nářadí a pomůcky / Nože Nože * pořezání, píchnutí nožem; 1 2 1 2 * pohyb sečných nářadí (nožů) směrem od těla pracovníka;
* nenosit otevřené nože v kapse;
* nože ukládat na bezpečné místo;
 
Vysvětlivky: P - Pravděpodobnost vzniku a existence rizika
 1. Nahodilá
 2. Nepravděpodobná
 3. Pravděpodobná
 4. Velmi pravděpodobná
 5. Trvalá
N - Pravděpodobnost následků - závažnost
 1. Poranění bez pracovní neschopnosti
 2. Absenční úraz (s pracovní neschopností)
 3. Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci
 4. Těžký úraz a úraz s trvalými následky
 5. Smrtelný úraz
H - Názor hodnotitelů
 1. Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
 2. Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení
 3. Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
 4. Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
 5. Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí
R - Míra rizika
 • 0 - 3: Bezvýznamné riziko
 • 4 - 10: Akceptovatelné riziko
 • 11 - 50: Mírné riziko
 • 51 - 100: Nežádoucí riziko
 • 101 - 125: Nepřijatelné riziko
Copyright © Pronto Elektro Praha s.r.o. 2012 | Všechna práva vyhrazena | XHTML 1.1 | CSS | Developed by Web-co: webové studio