Logo Pronto Elektro
Posuzovaný objekt Subsystém Identifikace nebezpečí Vyhodnocení závažnosti rizika Bezpečnostní opatření Poznámka
P N H R
 
PEP manipulační práce / Manipulační práce Stavební práce - manipulační práce * pád osoby při výstupu a sestupu na ložnou plochu nákladního vozidla; 1 1 1 1 * používání vhodných výstupových a nášlapných bodů (nášlapné patky, stupadla, madla, výstupové žebříky apod.);
* udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování a uchopování;
 
PEP manipulační práce / Manipulační práce Stavební práce - manipulační práce * - pád břemene na pracovníka při zvedání a ukládání břemene v případě sesutí břemene v důsledku jeho vadného upevnění, labilní polohy nebo nesprávného způsobu odběru, po posunutí převážených břemen během jejich dopravy atd.;
* sesutí břemen a pád při odebírání předmětů z ložných ploch dopravních prostředků a jejich pád na osobu;
1 1 1 1 * vyloučení přítomnost osob nepodílejících se na vykládce a vykládce;
* při manipulaci s kusovým materiálem zajistit fixaci materiálů přepravovaných v prostých paletách;
* pracovníci zúčastnění při nakládce a vykládce se nesmí zdržovat v bezprostřední blízkosti zdviženého břemene, přecházet pod zdviženým břemenem a přidržovat břemeno v průběhu činnosti manipulačního zařízení;
* nejsou-li těžké předměty zajištěny proti nežádoucímu pohybu, nevstupovat pod ně a nevkládat pod ně ruce;
* nemanipulovat dopravními prostředky s břemeny po odstranění upevnění nebo ukotvení břemen;
* při otevírání bočnic a zadního musí otvírající pracovník zabezpečit, aby jimi ani uvolněným nákladem nemohl být nikdo zasažen;
* těžké předměty neopírat o bočnice ani zadní čelo, vysoké předměty zajišťovat proti ztrátě stability;
* používat vhodné prostředky pro zavěšení a uchopení břemen;
 
PEP manipulační práce / Manipulační práce Stavební práce - manipulační práce * přiražení nebo přitlačení osoby vozidlem či pojízdným stavebním strojem na stavbě;
* přejetí vozidlem;
1 1 1 1 * správné dopravní řešení staveniště, určení komunikací a přístupů na místa práce na stavbě;
* seznámit zaměstnance s místními podmínkami dopravy a provozem mobilních stavebních strojů na staveništi;
* používání vesty s vysokou viditelností;
* omezit rychlost vozidel na staveništních komunikacích;
 
PEP manipulační práce / Manipulační práce Stavební práce - manipulační práce * pád břemene, náraz, zachycení a zasažení pracovníka břemenem;
* rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení břemenem;
1 1 1 1 * zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jinými vazačskými pracemi pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací;
* správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene;
* nezávadné vázací prostředky;
* dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či potenciální energie tj. pod břemenem a v místech pojíždění jeřábu);
* správná manipulace s břemenem při ovládání pohybů jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby provádět plynule) zejména vyloučit vznik nebezpečného šikmého tahu;
* při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy materiálu na paletě proti uvolnění a pádu;
* před zvedáním břemene musí být zdvihové lano ve svislé poloze a v rovině výložníku jeřábu;
* zachovávání dostatečného odstupu od břemene manipulovaného jeřábem, používat vodících lan apod.;
* neprodlévat v ohroženém prostoru mezi břemenem a bočnicemi vozidla;
* správný způsob podávání informací, znamení a signalizace pro jeřábníka;
* správná činnost jeřábníka (dodržování bezpečných vzdáleností);
* správná činnost vazače;
 
 
PEP manipulační práce / Ruční manipulace Ruční manipulace * pád osoby při chůzi a přenášení břemen ve skladovacích prostorách, po zakopnutí o překážku, uklouznutí, klopýtnutí, podvrtnutí nohy;
* zranění rukou po nárazu na podlahu při pádu;
* naražení a pád pracovníka na dopravní prostředek, na manipulační zařízení, na uložené předměty;
2 2 1 4 * manipulační plochy udržovat čisté, rovné (bez zmrazků, bláta, olejových skvrn, děr apod.), odstraňovat kluznost venkovních ploch v zimním období (odstraňování sněhu, námrazy, protiskluzový posyp);
* udržovat podlahy skladovacích ploch, uliček a komunikací v řádném stavu, poškozené povrchy neprodleně opravit;
* rovný, nevytlučený a nekluzký povrch podlah, komunikací, ložných ploch vozidel, manipulačních prostor,
* pořádek na pracovišti, odstranění vyčnívajících překážek (např. vyčnívající poklopy, víka, rohože, stupně, prahy, hadice, kabely a pohyblivé el. přívody, kotevní šrouby atd.)
 
PEP manipulační práce / Ruční manipulace Ruční manipulace * pád břemene na nohu, naražení břemenem;
* zhmoždění a naražení rukou a nohou při vysmeknutí a vyklouznutí břemene z ruky;
2 2 1 4 * před zahájením manipulace zkontrolovat stav (pevnost, soudržnost, fixaci) přepravních obalů;
* správné způsoby ruční manipulace;
* správné uchopení břemene;
* zajištění pevného uchopení břemen, použití uchopovacích otvorů, držadel;
* kontrola stavu uchopovacích prvků před manipulací;
* použití držadel apod. pomůcek usnadňujících uchopení;
 
PEP manipulační práce / Ruční manipulace Ruční manipulace * přiskřípnutí prstů, přiražení ruky pracovníka;
2 2 1 4 * předměty, které na sebe při skladování těsně doléhají a nemají části umožňující bezpečné uchopení (oka, držadla apod.) ukládat na podkladech. (jako podkladů nepoužívat kulatiny);
* při ruční manipulaci s těžšími předměty používat vhodných pomůcek, ručního nářadí (např. kolečkových zvedáků);
 
PEP manipulační práce / Ruční manipulace Ruční manipulace * přetížení a namožení;
* natržení nebo natažení svalů a šlach paží následkem fyzického přetížení a nepřiměřené námahy;
* natržení svalů a šlach při náhlých prudkých pohybech prochladlých nerozhýbaných svalů, zejména spojených s vysokým zatížením;
* vznik tříselné nebo stehenní kýly při prudkém zvednutí břemene u manipulujících, kteří mají měkké břišní svalstvo a nedostatečnou pevnost tříselných vazů, při doprovodném zvýšení nitrobřišního a nitrohrudního tlaku v důsledku zadržení dechu a nadměrného zatížení vaziva při prudkém zvedání;

2 3 1 6 * informace pracovníků o všech opatřeních, která mají být učiněna v oblasti bezpečné manipulace s břemeny, zejména o hmotnosti břemene, a o těžišti na nejtěžší straně, je-li hmotnost břemene rozložena nerovnoměrně;
* výcvik a školení pracovníků o správných způsobech a postupech manipulace;
* správné způsoby ruční manipulace;
* nepřetěžování pracovníků, dodržování hmotnostního limitu 50 kg;
* při navrhování manipulační jednotky určené pro ruční manipulaci řešit současně i počet pracovníků s ohledem na tvar, hmotnost, rozměry (zejména délku) a v případě, že manipulaci bude provádět více pracovníků určit vedoucího práce, který bude práci celé skupiny řídit a koordinovat;
* vybavení pracoviště vhodnými pracovními pomůckami např.sochory, páčidly, samosvornými a jinými kleštěmi, stojany, seřizovatelnými popruhy, vozíky, přepravky, koše, klece, polohovadla, válečky, skluzy apod.;
 
PEP manipulační práce / Ruční manipulace Ruční manipulace * poškození páteře při dlouhodobějším zvedání a manipulaci s břemeny v nevhodné poloze;
Poškození páteře může nastat zejména v případech je-li břemeno:
- příliš těžké nebo příliš velké;
- neskladné nebo obtížně uchopitelné;
- nestabilní, nebo jeho obsah má tendenci se přemisťovat;
- umístěné v takové poloze, že je třeba je držet či s ním manipulovat daleko od těla, s nakláněním či vytáčením trupu,
- je pravděpodobné,že díky jeho obrysům a nebo konzistenci může způsobit pracovníkům úraz, zejména v případě srážky.
Riziko poškození páteře, může nastat je-li fyzická námaha:
- přílišná,
- dosahována pouze otáčením trupu,
- je pravděpodobné, že bude mít za následek prudký pohyb břemene,
- vykonávána tělem v nestabilní pozici
* poranění kloubů prudkým nekoordinovaným pohybem;
* postupné k poškození kosterního aparátu, svalů, vazů i cév;
* akutní nebo chronické poranění kostry, projevující se lumboischiatickými bolestmi v křížové části páteře (často následkem zvedání břemen s ohnutými zády)
2 3 1 6 * výcvik a školení pracovníků o správných způsobech a postupech manipulace;
* dodržování zásad bezpečného a zdraví nezávadného způsobu manipulace, pokud možno v poloze bez ohnutých zad;
* správné pohyby při manipulaci, (např. břemeno držet blízko těla, zvedání neprovádět trhavými pohyby, manipulaci provádět pokud možno v poloze bez ohnutých zad; apod.);
* zajištění dostatečného prostoru, zejména ve vertikálním směru;
* zajistit aby podlaha nebo opora nohou byla stabilní;
* udržování rovné a nekluzné podlahy;
* používání vhodné pracovní obuvi;
* zajišťovat manipulaci v bezpečné pracovní výšce; a vhodné úrovni a umožnit, aby pracovník mohl zaujmout správnou polohu v bezpečné výšce;
* zajišťovat přiměřený, popř. častější a dostatečný tělesný odpočinek a přestávky na zotavení v případě, že fyzická námaha je příliš častá nebo příliš dlouho trvající, zejména s přihlédnutím k zatížení páteře;
* pokud možno vyloučit činnost při které pracovník nemůže změnit pracovní tempo;
 
PEP manipulační práce / Ruční manipulace Ruční manipulace * pád břemene na pracovníka, přiražení rukou a nohou k úložné ploše;
* přiražení břemenem v případě, kdy pracovník ponechá končetinu pod břemenem nebo mezi částmi břemene, mezi břemenem a pevnou překážkou, při posunování a válení břemene (přiražení břemenem vzniká nejčastěji při svislém ukládání břemene);
* ztráta soudržnosti a rozpadnutí křehkého nesoudržného břemene, pád na nohu;
3 2 1 6 * zajištění pohybové koordinace řízením manipulačních prací určeným pracovníkem v případě manipulace s břemenem více pracovníky současně;
* používání vhodných manipulačních pomůcek (pásů, popruhů, vodících lišt, manipulačních kleští, svěrek, přísavek, podsuvných válečků, kolečkových zvedáků atd.);
* zajištění pevného uchopení břemen, využití uchopovacích otvorů, držadel;
* kontrola stavu břemene, příp. zabezpečení poškozeného břemene před ruční manipulací;
* dodržování zákazu používání nevhodných, poškozených a opotřebovaných pomůcek;
* pokládání těžších předmětů bez manipulačních pomůcek na podložky (proklady) vysoké alespoň 30 mm tak, aby mezi břemenem a úložnou plochou zůstala bezpečnostní mezera pro vsunutí prstů resp. vytažení ruky (prstů), aby nedocházelo ke skřípnutí nebo přiražení rukou k úložné ploše a podkladu;
* připravit předem podklady (použít podložek, prokladů);
 
PEP manipulační práce / Ruční manipulace Ruční manipulace * pořezání rukou, píchnutí, bodnutí, odření;
* zranění o povrch břemene v důsledku bodnutí či pořezání, o hrany, otřepy, hřebíky, páskovací plech, poškozený obal, třísky apod.;
2 2 1 4 * úprava břemene, odstranění hřebíků, ostrých hrotů, hran;
* úprava břemene, odstranění ostrých hrotů, hran a jiných nebezpečných částí;
* vyloučení manipulace s poškozenými obaly, s naštípnutými prkny apod.;
* používání rukavic odolných proti mechanickému poškození (pořezání, píchnutí apod.);

 
PEP manipulační práce / Ruční manipulace Ruční manipulace * provádění manipulačních prací v prostorově stísněných prostorách;
* přiražení prstů, ruky, lokte apod.;
* při manipulaci přiražení končetiny k okolním předmětům, konstrukcím apod.;
2 2 1 4 * zajištění dostatečného manipulačního prostoru, udržování pořádku, odklízení odpadu;
* při ukládání břemen připravit předem podklady (použít podložek, prokladů o výšce min. 3 cm);
 
PEP manipulační práce / Ruční manipulace Ruční manipulace při skladování * pád břemene na pracovníka, přiražení rukou a nohou k úložné ploše;
* přiražení břemenem v případě, kdy pracovník ponechá končetinu pod břemenem nebo mezi částmi břemene, mezi břemenem a pevnou překážkou, při posunování a válení břemene (přiražení břemenem vzniká nejčastěji při svislém ukládání břemene);
* ztráta soudržnosti a rozpadnutí křehkého nesoudržného břemene, pád na nohu;
3 2 1 6 * zajištění pohybové koordinace řízením manipulačních prací určeným pracovníkem v případě manipulace s břemenem více pracovníky současně;
* používání vhodných manipulačních pomůcek (pásů, popruhů, vodících lišt, manipulačních kleští, svěrek, přísavek, podsuvných válečků atd.);
* zajištění pevného uchopení břemen, využití uchopovacích otvorů, držadel;
* kontrola stavu břemene, příp. jeho zabezpečení poškozeného břemene před ruční manipulací;
* dodržování zákazu používání nevhodných, poškozených a opotřebovaných pomůcek;
* pokládání těžších předmětů bez manipulačních pomůcek
na podložky (proklady) vysoké alespoň 30 mm tak, aby mezi břemenem a úložnou plochou zůstala bezpečnostní mezera pro vsunutí prstů resp. vytažení ruky (prstů), aby nedocházelo ke skřípnutí nebo přiražení rukou k úložné ploše a podkladu;
* připravit předem podklady (použít podložek, prokladů);
 
PEP manipulační práce / Ruční manipulace Ruční manipulace při skladování * zakopnutí, podvrtnutí nohy, zranění rukou při uklouznutí, klopýtnutí;
* naražení a pád pracovníka na dopravní prostředek, na manipulační zařízení, na uložené předměty;
2 2 1 4 * rovný, nevytlučený a nekluzký povrch podlah, komunikací, ložných ploch vozidel, manipulačních prostor;
* pořádek na pracovišti, odstranění vyčnívajících překážek (např. vyčnívající poklopy, víka, rohože, stupně, prahy, hadice, kabely a pohyblivé el. přívody, kotevní šrouby atd.);
 
 
PEP manipulační práce / Nakládka a vykládka dopravních prostředků Nakládka a vykládka dopravních prostředků * uklouznutí, klopýtnutí podvrtnutí nohy na manipulačních a ložných plochách;
2 2 1 4 * upravit a udržovat podlahové plochy ložného prostoru tak, aby nebyly kluzké;
* vhodná pracovní obuv;
 
PEP manipulační práce / Nakládka a vykládka dopravních prostředků Nakládka a vykládka dopravních prostředků * vysmeknutí a vyklouznutí břemene z rukou a následný pád břemene na nohu;
2 2 1 4 * využívat v maximálně možné míře paletizace a kontejnerizace;
* používat vhodnou pracovní obuv;
* dodržovat správné pracovní postupy a uchopení břemene;
 
PEP manipulační práce / Nakládka a vykládka dopravních prostředků Nakládka a vykládka dopravních prostředků * naražení, přiražení, přiskřípnutí prstů k úložné ploše;
* přiražení končetiny k okolním předmětům, konstrukcím, bočnicím vozidel při zvedání a ukládání břemen;
2 2 1 4 * nejsou-li těžké předměty zajištěny proti nežádoucímu pohybu, nevstupovat pod ně a nevkládat pod ně ruce;
* přednostně používat vozidla vybavená zdvižnými zadními čely hydraulickými zdvihadly (rukama) a jinými vhodnými manipulačními zařízeními,
 
PEP manipulační práce / Nakládka a vykládka dopravních prostředků Nakládka a vykládka dopravních prostředků * přiražení ruky, naražení hlavy bočnicí nebo zadním čelem při jejich otevírání případně i zavírání;
2 2 1 4 * udržovat mechanismy a uzavírací elementy bočnic a zadního čela vozidel v řádném stavu;
 
PEP manipulační práce / Nakládka a vykládka dopravních prostředků Nakládka a vykládka dopravních prostředků * pád břemene na pracovníka při zvedání a ukládání břemene v případě sesutí břemene v důsledku jeho vadného upevnění, labilní polohy nebo nesprávného způsobu odběru, po posunutí převážených břemen během jejich dopravy atd. 2 3 1 6 * vhodný způsob uložení a upevnění břemen při přepravě, při vykládce z dopravních prostředků i při odebírání materiálu zajišťující jeho stabilitu;
* vyloučení přítomnosti osob nepodílejících se na vykládce a nakládce;
* při manipulaci s kusovým materiálem zajistit fixaci materiálů přepravovaných v prostých paletách;
* výšky stohů nákladů přepravovaných na dopravních prostředcích volit v závislosti na druhu, tvaru, rozměrech a hmotnosti manipulační jednotky, na druhu a provedení manipulačních zařízení a dopravních prostředků, nosnosti dopravních prostředků, palet a kontejnerů, na ložné výšce dopr. prostředků, na způsobu ložení a na uspořádání manipulační jednotky;
* k umožnění fixace a upnutí přepravovaných břemen na vozidlech a jiných dopravních prostředcích nutno používat upevňovací prostředky jako např. upínací pásy s napínací ráčnou a stahovací popruhy z polyesterových pásů s ráčnou, a bezp. hákem s karabinou;
* při nakládání a vykládání vozidel má být ložná plocha pokud možno vodorovná, zejména pokud se provádí ruční nakládka nebo vykládka břemen s vyšším těžištěm (např. stojany s materiálem apod.);
* pořadí vykládaných břemen a materiálu na ložné ploše volit tak, aby nedocházelo k jednostrannému odpružení náprav a tím k nebezpečnému naklonění ložné plochy dopravního prostředku a možnému převržení nebo sesutí nákladu;
 
PEP manipulační práce / Nakládka a vykládka dopravních prostředků Nakládka a vykládka dopravních prostředků * pád břemene, předmětu, materiálu při vykládce a nakládce na pracovníka/osobu;
2 3 1 6 * vhodný způsob uložení a upevnění břemen při přepravě, při vykládce z dopravních prostředků i při odebírání materiálu zajišťující jeho stabilitu;
* kusový materiál při nakládání, vykládání a jiné manipulaci v případě potřeby zabezpečit vhodnými pomůckami a prostředky, které vyloučí sesunutí nebo pád či převržení tohoto materiálu;
* pracovníci zúčastnění při nakládce a vykládce se nesmí zdržovat v bezprostřední blízkosti zdviženého břemene, přecházet pod zdviženým břemenem a přidržovat břemeno v průběhu činnosti manipulačního zařízení,
* nejsou-li těžké předměty zajištěny proti nežádoucímu pohybu, nevstupovat pod ně a nevkládat pod ně ruce;
* nemanipulovat dopravními prostředky s břemeny po odstranění upevnění nebo ukotvení břemen;
* lyžiny nesmějí mít větší sklon než 30° od vodorovné roviny;
* nosníky lyžin upevňovat na dopravním prostředku pomocí háků či jiného spolehlivého upevňovacího zařízení;
 
PEP manipulační práce / Nakládka a vykládka dopravních prostředků Nakládka a vykládka dopravních prostředků * sesutí břemen a pád při odebírání předmětů z ložných ploch dopravních prostředků a jejich pád na osobu;
2 3 1 6 * při otevírání bočnic, klanic a zadního čela musí otvírající pracovník zabezpečit, aby jimi nebo uvolněným nákladem nemohl být nikdo zasažen;
* těžké předměty se nemají opírat o bočnice ani zadní čelo, vysoké předměty musí zajišťovat proti ztrátě stability;
* používat vhodné prostředky pro zavěšení a uchopení břemen tak, aby bylo vyloučeno nebo maximálně omezeno vypadávání materiálů;
* ložné operace provádět pokud možno na rampách;
 
PEP manipulační práce / Nakládka a vykládka dopravních prostředků Nakládka a vykládka dopravních prostředků * pád pracovníka při výstupu a sestupu na dopravní prostředek;
2 2 1 4 * k umožnění bezpečného výstupu na ložnou plochu vozidla (respektive k sestupu) používat žebříku či jiného rovnocenného zařízení;
* nepohybovat se zbytečně u samého okraje ložné plochy vozidla;
 
PEP manipulační práce / Nakládka a vykládka dopravních prostředků Nakládka a vykládka dopravních prostředků * přejetí, naražení, přitlačení osoby dopravním prostředkem;
1 3 1 3 * k zajištění bezpečného couvání, otáčení apod. nebezpečných pohybů vozidel , kdy je řidič vozidla zpravidla naváděn paží poučenou osobou (např. závozníkem) se musí používat předem stanovené signály a znamení, tak aby nedošlo k nedorozumění mezi řidičem a navádějící osobou;
 
PEP manipulační práce / Nakládka a vykládka dopravních prostředků Nakládka a vykládka dopravních prostředků * přetížení a namožení v důsledku intenzivnějšího zvedání, přemísťování a manipulace s břemeny (namožení, natržení nebo natažení svalů a šlach rukou, někdy i poškození kosterního aparátu, vznik tříselné nebo stehenní kýly, výrony v kloubech a namožení svalů);
1 3 1 3 * nakládací a vykládací práce se musí provádět s potřebným počtem zaměstnanců, případně četami, za použití vhodných technických prostředků;
* dodržovat hmotnostní limit 50 kg na jednoho pracovníka;
* správné manipulační postupy a technika práce;
 
Vysvětlivky: P - Pravděpodobnost vzniku a existence rizika
 1. Nahodilá
 2. Nepravděpodobná
 3. Pravděpodobná
 4. Velmi pravděpodobná
 5. Trvalá
N - Pravděpodobnost následků - závažnost
 1. Poranění bez pracovní neschopnosti
 2. Absenční úraz (s pracovní neschopností)
 3. Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci
 4. Těžký úraz a úraz s trvalými následky
 5. Smrtelný úraz
H - Názor hodnotitelů
 1. Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
 2. Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení
 3. Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
 4. Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
 5. Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí
R - Míra rizika
 • 0 - 3: Bezvýznamné riziko
 • 4 - 10: Akceptovatelné riziko
 • 11 - 50: Mírné riziko
 • 51 - 100: Nežádoucí riziko
 • 101 - 125: Nepřijatelné riziko
Copyright © Pronto Elektro Praha s.r.o. 2012 | Všechna práva vyhrazena | XHTML 1.1 | CSS | Developed by Web-co: webové studio