Logo Pronto Elektro
Posuzovaný objekt Subsystém Identifikace nebezpečí Vyhodnocení závažnosti rizika Bezpečnostní opatření Poznámka
P N H R
 
PEP elektrická zařízení / Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * úrazy následkem zasažení pracovníků el. proudem při běžné činnosti, zpravidla dotyk na nekryté, či jinak nezajištěné živé části el. zařízení např. při obsluze a činnostech na el. zařízeních pracovníky seznámenými a poučenými, úlek při průchodu el. proudu tělem postiženého, následně pád z výšky apod.;
1 3 3 9 ** vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti el. zařízení, dostal do styku s živými částmi pod napětím;
* zabránění neodborných zásahů do el.instalace;
* udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné revize, pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem (prohlídky a odstraňování závad);
* nepřibližovat se k el. zařízení, nevyřazovat z funkce ochranu polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení;
* vypínání el. zařízení na staveništi po ukončení pracovní doby (požární nebezpečí) a dodržování provozních podmínek nepřetržitě provozovaným topidlům a zdrojům el. vytápění;

 
PEP elektrická zařízení / Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * dotyk osob s živými částmi tj. přímý dotyk s částmi, které jsou pod napětím nebo s částmi, které se staly živými následkem špatných podmínek, zvláště jako:
- výsledek poruchy izolace (nepřímý dotyk), nedokonalá ochrana před úrazem el. proudem neživých částí ( např . dříve nulování, zemnění);
- neodpovídající stupeň ochrany před dotykem (nahodilým, neúmyslným, svévolným) vyplývající z příslušných předpisů;
- vadné funkce el. výstroje (výzbroje), chybějící jištění el. výstroje, (výzbroje) např. částí el. zařízení, pracovních strojů apod.;
- při nechráněných živých částech např. v otevřeném rozvaděči, poškozené části el. instalace, demontované kryty apod.;
- přístupné živé části el. zařízení v důsledku mechanického poškození např. rozváděče apod.;
3 2 3 18 * dodržování zákazu odstraňovat zábrany a kryty, otvírat přístupy k el. částem, vyřazovat z funkce ochranné prvky zakrytí, uzavření;
* respektování bezpečnostních sdělení;
* vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti el. zařízení, dostal do styku s živými částmi pod napětím;
* odborné připojování a opravy přívodních a prodlužovacích šňůr, ověřování správnosti připojení, používání odpovídajících šňůr a kabelů s ochranným vodičem, (vždy provádí elektrikář - pracovník znalý s vyšší kvalifikací);
* spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry připojovat s ochranným vodičem, ochranný vodič musí být delší, aby při vytržení byl přerušen jako poslední;
* zabránění neodborných zásahů do el.instalace;
* udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné revize, pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem (prohlídky, a odstraňování závad);
* dodržování zákazu omotávání el. kabelů kolem kovových konstrukcí, objektů zábradlí, lešení apod. na pracovištích;
* šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci s el.zařízeními, vypínání, zapínání do zásuvek apod., šetrné zacházení s kabely a přívod. šňůrami;
* před přemístěním spotřebiče připojeného pohyblivým přívodem spotřebič bezpečně odpojit vytažením vidlice ze zásuvky (neplatí pro spotřebiče, které jsou k tomu účelu zvlášť konstruovány a uzpůsobeny);
* vyhnout se používání prodlužovacích přívodů, používat je jen v nejnutnější délce; nepoužívat prodlužovací přívody s vidlicemi na obou stranách;
* přesvědčit se před použitím el. přístroje nebo el. zařízení o jeho řádném stavu (řádná kontrola );
* nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu polohu, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení;
 
PEP elektrická zařízení / Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * dotyk cizích vodivých předmětů (hadic, potrubí, kovových konstrukcí) s el. vodiči při manipulaci, při vztyčování a přemísťování tyčových předmětů (lešení), jednoduchých žebříků, výsuvných žebříků v blízkosti venkovního el. vedení; 3 2 3 18 * nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení;
* dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního el. vedení vn a vvn;
 
PEP elektrická zařízení / Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * nahodilý dotyk s živými nebo neživými částmi elektrických zařízení; 2 3 3 18 * vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti el. zařízení, dostal do styku s živými částmi pod napětím;
* provedení opatření pro ochranu před úrazem el. proudem neživých částí ( při kontaktu pracovníků s neživými částmi na nichž je v případě poruchy napětí (napětí na vodivé kostře stroje nebo nářadí);
* zabránění neodborných zásahů do el. instalace;
* udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné revize, pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem (prohlídky a odstraňování závad);
* přesvědčit se před použitím el. přístroje nebo el. zařízení o jeho řádném stavu ( řádná kontrola);
* nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení;

 
PEP elektrická zařízení / Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * záměna fázového a ochranného vodiče při neodborném připojení přívodního vedení - šňůry
* neověření správnosti připojení, při neodborné opravě přívodní šňůry, při použití prodlužovací šňůry bez ochranného vodiče nebo s přerušeným ochranným vodičem, a dále při nerespektování barevného označení vodičů;
3 2 2 12 * odborné připojování a opravy přívodních a prodlužovacích šňůr, ověřování správnosti připojení, používání odpovídajících šňůr a kabelů s ochranným vodičem (vždy provádí elektrikář min. § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb. tj. pracovník znalý s vyšší kvalifikací);
* respektovat barevné označení vodičů;
* zabránění neodborných zásahů do el.instalace;
* udržování el. kabelů a el. přívodů ( např. proti mechanickému poškození na stavbách, vytržení ze svorek apod.) - pravidelné kontroly prozatímního el. zařízení;
* udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné revize, pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem ( prohlídky, a odstraňování závad);
* vyhnout se používání prodlužovacích přívodů, používat je jen v nejnutnější délce; nepoužívat prodlužovací přívody s vidlicemi na obou stranách;
 
PEP elektrická zařízení / Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * vytržení přívodní šňůry nešetrnou, nežádoucí nebo zakázanou manipulací pracovníky; 2 1 2 4 * spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry připojovat s ochranným vodičem, ochranný vodič musí být delší, aby při vytržení byl přerušen jako poslední;
* šetrné zacházení s kabely a přívod. šňůrami;
* udržování el. kabelů a el. přívodů (např. proti mechanickému poškození na stavbách, vytržení ze svorek apod.)
* pravidelné kontroly prozatímního el. zařízení;
* šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci s el.zařízeními, vypínání, zapínání do zásuvek apod.;
 
PEP elektrická zařízení / Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * porušení izolace připojených pohyblivých přívodů (prodření, proseknutí a jiné mechanické poškození izolace na holý vodič) následkem toho pak vystavení nebezpečí mechanického poškození (chybné uložení nebo nesprávné používání); 3 2 2 12 * šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami;
* dodržovat zákaz vedení el. přívodních kabelů po komunikacích a tam, kde by mohlo dojít k jejich poškození staveništním a jiným zařízením;
* udržování el. kabelů a el. přívodů (např. proti mechanickému poškození na stavbách, vytržení ze svorek apod.) - pravidelné kontroly prozatímního el. zařízení;
* udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné revize, pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem (prohlídky, a odstraňování závad);
* dodržování zákazu omotávání el. kabelů kolem kovových konstrukcí, objektů zábradlí, lešení apod. na pracovištích;
* šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci s el.zařízeními, vypínání, zapínání do zásuvek apod.;

 
PEP elektrická zařízení / Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * poškození, porušení izolace vodičů, kabelů šňůrových vedení; 2 2 2 8 * zvláštní opatření k ochraně el. vedení a bezpečnosti osob dle charakteru pracovní činnosti;
* udržování el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné revize;
* pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem (prohlídky, a odstraňování závad);
* ochrana před nebezpečným dotykem nebo přiblížením k živým částem el. zařízení před nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech, před výskytem nebezpečného dotykového napětí, před škodlivým účinkem el. oblouku, před nežádoucím vniknutím cizích předmětů, vody, vlhkosti, plynů, prachů, par do el. zařízení, zejména v místech hořlavých prachů;
 
PEP elektrická zařízení / Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * nemožnost rychlého vypnutí el. proudu v případě nebezpečí;
* nepřístupný hlavní vypínač prozatímního el. zařízení;
* nevhodné umístění hlavního vypínače;
2 3 3 18 * vhodné umístění hlavního vypínače, umožnění snadné a bezpečné obsluhy a ovládání;
* informování všech zaměstnanců stavby ...................... o umístění hlavního el. rozvaděče a vypínače pro celou stavbu;
* udržování volného prostoru a přístupu k hl. vypínačům; prostoru před el. rozvaděči a ochrana el. rozvaděčů (před mechanickým poškozením);
* vypínání el. zařízení na staveništi po ukončení prac. doby (požární nebezpečí) a dodržování provozních podmínek nepřetržitě provozovaným topidlům a zdrojům el. vytápění (v objektech zařízení staveniště ……………….v zimním období);

 
PEP elektrická zařízení / Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * nežádoucí přiblížení osoby k vodičům el. venkovního vedení (i při manipulaci s mechanismy a jinými zařízeními v blízkosti el. zařízení); 2 3 3 18 * dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního el. vedení vn a vvn;
* práce v blízkosti el. zařízení provádět pouze v součinnosti s odborníkem za stanovených podmínek, včetně dodržení min. vzdáleností uvedených v předmětných předpisech;

 
PEP elektrická zařízení / Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku pracovníků s částmi nízkého i vysokého napětí včetně dotyku s venkovním el. vedením; 2 3 4 24 * dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního el. vedení vn a vvn;
* práce v blízkosti el. zařízení provádět pouze v součinnosti s odborníkem za stanovených podmínek, včetně dodržení min. vzdáleností uvedených v předmětných předpisech;
 
 
PEP elektrická zařízení / Elektrická zařízení / Atmosferická elektřina (blesk) Atmosferická elektřina * zasažení bleskem (ohrožení atmosférickou elektřinou);
* smrt v případě přímého zásahu člověka hlavním vůdčím jiskrovým výbojem;
* nebezpečí při zasažení vedlejším jiskrovým výbojem:
- popáleniny všech stupňů;
- ochrnutí nervového systému;
- šok, zástava dechu;
- požár po zapálení hořlavých a snadno zápalných látek (energií blesku);
- přeskok úderu blesku ze svodu na větší kovové plochy nebo hmoty


1 4 2 8 * vodivé spojení vhodně a účelně rozmístěných jímacích zařízení (bleskosvodů), jejich uzemněním, příp. použitím jiskřišť, bleskojistek a jiných svodičů atmosférického napětí na budovách a objektech;
* udržování zařízení k ochraně před atmosférickou elektřinou v řádném stavu (revize, odstraňování závad);

 
 
PEP elektrická zařízení / Elektrická zařízení / Statická elektřina Statická elektřina * přímé ohrožení není většinou významné a podstatné, nahromaděné elektrostatické náboje však vytváří potencionální nebezpečí iniciace výbušných koncentrací nebo zapálení par hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů;
* při výboji elektrostatického náboje může dojít k mimovolným svalovým reakcím, šoku, pocitům úzkosti a následkem toho k chybné manipulaci, k nečekané reakci, k zakopnutí, k pádu apod.;
* elektrické náboje vzniklé fyzikálněchemickými procesy na elektrizovatelných látkách např. třením, odvalováním, mechanických oddělováním, prouděním, vysypáváním, dopravou, změnou skupenství, chemickými procesy nebo náboje převzaté elektrostatickou indukcí, náboje získané přímým stykem s jiným nabitým tělesem;
* nahromaděné elektrostatické náboje vytváří potencionální nebezpečí iniciace výbušných koncentrací nebo zapálení par hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů;elektrické náboje vzniklé fyzikálněchemickými procesy na elektrizovatelných látkách např. třením, odvalováním, mechanických oddělováním, prouděním, vysypáváním, dopravou, změnou skupenství, chemickými procesy nebo náboje převzaté elektrostatickou indukcí, náboje získané přímým stykem s jiným nabitým tělesem;
1 2 3 6 Ochranná opatření spočívají především ve snížení nebo odvádění vzniklých elektrických nábojů, zejména:
* snížení elektrizovatelnosti použitých látek;
* zvýšení relativní vlhkosti vzduchu;
* použití neutralizátorů;
* uzemnění všech vodivých předmětů, na nichž se mohou nahromadit elektrostatické náboje;
* elektrostatický svod podlah;
* spojení osoby s uzemněním vodičem nebo pomocí vodivé obuvi a podlahy;
* používání oblečení, výstroje (desek, sedadel, nádob, obalů) z omezeně elektrizovatelných materiálů, (dodržování zákazu nošení prádla a oděvů ze syntetických materiálů);


 
Vysvětlivky: P - Pravděpodobnost vzniku a existence rizika
 1. Nahodilá
 2. Nepravděpodobná
 3. Pravděpodobná
 4. Velmi pravděpodobná
 5. Trvalá
N - Pravděpodobnost následků - závažnost
 1. Poranění bez pracovní neschopnosti
 2. Absenční úraz (s pracovní neschopností)
 3. Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci
 4. Těžký úraz a úraz s trvalými následky
 5. Smrtelný úraz
H - Názor hodnotitelů
 1. Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
 2. Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení
 3. Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
 4. Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
 5. Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí
R - Míra rizika
 • 0 - 3: Bezvýznamné riziko
 • 4 - 10: Akceptovatelné riziko
 • 11 - 50: Mírné riziko
 • 51 - 100: Nežádoucí riziko
 • 101 - 125: Nepřijatelné riziko
Copyright © Pronto Elektro Praha s.r.o. 2012 | Všechna práva vyhrazena | XHTML 1.1 | CSS | Developed by Web-co: webové studio